2019-62 Večný život

Znamenie večného života

Už počas pozemského života nám Boh dáva zakúsiť predchuť večnosti, aby sme zatúžili dozrievať do večného života a nebáli sa radikálne bojovať proti svojmu egoizmu.

Stretnutia so zosnulými

Svätý Maximilián Kolbe zomrel ako mučeník 14. augusta 1941 v nemeckom koncentračnom tábore v Osvienčime. Hneď po svojej smrti sa zjavil svojej mame. Mária Kolbeová opísala toto mimoriadne stretnutie v jednom zo svojich listov. Raz ráno, bolo to už po mučeníckej smrti jej syna, o ktorej však ešte nevedela, si kľakla a začala sa modliť. V istej chvíli začula jemné klopanie na dvere. Obrátila sa a na svoje prekvapenie uzrela svojho syna oblečeného do františkánskeho habitu. Maximilián bol radostný, usmiaty, mimoriadne krásny a vyžarovalo z neho zvláštne svetlo. Pani Kolbeovú naplnila radosť a opýtala sa ho: „Synu, Nemci ťa pustili?“ Františkán prešiel cez izbu, podišiel k oknu a povedal: „Mama, netráp sa pre mňa. Tam, kde som, je plnosť šťastia.“ Keď to povedal, zmizol. Mária Kolbeová ihneď pochopila, že jej syn zomrel a prišiel jej to oznámiť.

Natuzza Evolo (1924 – 2009), známa talianska mystička a stigmatička, mala mimoriadnu charizmu, ktorá sa prejavovala kontaktom so zosnulými z neba a očistca, ba niekedy aj z pekla – keď museli na Boží príkaz vydať svedectvo o večnom pekelnom treste.

Túto mimoriadnu charizmu jej dal Boh. Natuzza najčastejšie vídavala duše zosnulých pri ľuďoch, ktorí ju prišli požiadať o modlitbu alebo duchovnú pomoc. „Často sa stáva, že keď ku mne niekto príde, vidím pri ňom zosnulého: môže ísť o jeho brata, sestru, otca alebo matku. Títo zosnulí mi vravia dôležité veci, ktoré chcú povedať svojim príbuzným alebo známym. Dokážem rozlíšiť len duše, ktoré sú v nebi, pretože z nich vyžaruje veľké šťastie a ľahko sa vznášajú nad zemou. Duše z očistca odlíšim od žijúcich len ťažko, ba neraz som im ponúkla stoličku, aby si sadli. Vtedy mi povedali: ,Nepotrebujem ju, som duša z iného sveta.‘“

Posolstvá, ktoré Natuzze povedali zosnulí, sa okrem iného týkali manželov a výchovy detí. Napríklad 5. októbra 1947 istá zosnulá žena povedala: „Hovorím predovšetkým matkám: dbajte o výchovu svojich detí – budú také, ako ich vychováte. Beda matkám, ktoré bránia počatiu antikoncepciou a narodeniu detí interrupciou. Ak sa neobrátia, hrozí im večné zatratenie v hroznom utrpení. Prečo chcete zabiť najnevinnejšie a najbezbrannejšie ľudské bytosti? Neviete vari, že Boh ich povoláva k životu v spoločenstve so sebou, aby sa stali anjelmi v nebi a svätými?“

„Mama, netráp sa pre mňa. Tam, kde som, je plnosť šťastia.“ (svätý Maximilián Kolbe)

Duše v očistci povzbudzovali aj k pravidelnému pristupovaniu k sviatosti pokánia. Pobádali žijúcich, aby hneď vstali zo smrteľného hriechu a vytrvali v milosti posväcujúcej: „Možno niekomu napadne: prečo by som sa mal spovedať u kňaza, ktorý je možno väčší hriešnik ako ja?“ povedala istá duša z očistca. „Odpoveď je jednoduchá: pretože v tajomstve spovede zastupuje kňaz Boha a je jeho nástrojom. Skrze sviatosť kňazstva pôsobí Ježiš Kristus, ktorý koná zázrak odpustenia všetkých hriechov. Proste Boha o opustenie všetkých svojich smrteľných hriechov, ľutujte a rozhodnite sa polepšiť. Ak spáchate smrteľný hriech, choďte čo najskôr na spoveď. Ak prosíte Boha o odpustenie hriechov, ste chránení pred večným zatratením. Za dôsledky hriechov však treba konať pokánie v očistci, čo sa spája s rôznym, neraz veľmi veľkým utrpením, ale aj s istotou, že ste spasení.“

Každý, kto prosil Natuzzu o informácie o svojich blízkych zosnulých, dostal prostredníctvom mystičky konkrétnu a podrobnú odpoveď. Nemohol teda pochybovať o tom, že smrťou sa život človeka nekončí, len sa mení. Zároveň nadobudol istotu o existencii neba, očistca a pekla.

»Prečítajte si viac:
Obchod PDF: https://pdf.milujciesie.org.pl/sk/
Predplatné: milujtesa.org/#dar