Láska je trpezlivá

„Láska“ je prvé a najdôležitejšie slovo manželskej prísahy. Pre manželov je manželstvo cestou k svätosti, ktorá im poskytuje najlepšie podmienky na rast v láske k Bohu a blížnym, až po úplné zjednotenie s Bohom.

Ježiš nám dáva nové prikázanie, aby sme sa milovali tak, ako nás miluje on sám (porov. Jn 13, 34), a preto sa novomanželia manželskou prísahou zaväzujú toto prikázanie uskutočňovať vo svojom spoločnom živote. O láske sa veľa napísalo, ale nikto ju neopísal tak nádherne ako svätý Pavol v Prvom liste Korinťanom (pozri 13, 4 – 7). Stojí za to zamyslieť sa nad jednotlivými vetami tohto hymnu, ktorý je posolstvom aj pre nás.

Trpezlivosť ako meno lásky

Prvú vetu Hymnu na lásku dobre poznáme: „Láska je trpezlivá.“ Keďže sa trpezlivosť uvádza ako prvá vlastnosť lásky, môžeme povedať, že je akoby jej prvým menom. Všimnime si, že koreň tohto slova (a to nielen v slovenčine) sa spája s utrpením. Ide o postoj znášania nielen nepriaznivých vonkajších okolností, ale aj o znášanie inakosti a ťažkostí vyplývajúcich z charakteru a očakávaní blížneho. Veľa rozchodov a rozvodov má korene v nedostatku vzájomnej trpezlivosti snúbencov či manželov. Svätá Katarína Sienská nám radí: „Teraz ti poviem, že vďaka blížnemu môžeme v sebe pestovať cnosť trpezlivosti práve vtedy, keď znášame krivdu, ktorú nám spôsobil…“ (svätá Katarína Sienská: Dialóg o Božej Prozreteľnosti).

Zo skúsenosti vieme, že aj vtedy, keď obdobie snúbenectva prebiehalo bez konfliktov, takmer hneď po svadbe dochádza k nezhodám vyplývajúcim z rozdielnosti charakterov. Vo všeobecnosti sa týkajú predstavy o manželstve a rodine, manželskom partnerovi, jeho rodičoch a neraz aj pohlavnosti, pretože pôvodné očakávania boli iné. Spoločný život však nie je zasľúbenou zemou oplývajúcou mliekom a medom, ale „drinou na úhore“, ktorú manželia prijali ako úlohu. Tento príslovečný „úhor“ treba postupne obrábať a plieť, aby sa postupne zmenil na úrodnú zem.

Boh nás učí trpezlivosti

Vzorom pre nás je vždy „zhovievavý“ Boh (Ex 34, 6; Nm 14, 18). Často zakúšame, že čím viac sa privinieme k Bohu, tým viac nás zaskakuje svojou nekonečnou trpezlivosťou a milosrdenstvom. Božia trpezlivosť s nami svedčí o sile Božej lásky. Podobne aj Panna Mária, naša najtrpezlivejšia Matka, je pre každého z nás najdokonalejším príkladom trpezlivosti vo vzťahu k Bohu aj blížnym. Svätý Jozef sa snažil nasledovať Máriin postoj v situáciách, ktoré boli skúškami viery, tým, že trpezlivo a v tichosti srdca znášal ťažkosti. Okrem iného sa to prejavilo vtedy, keď po troch dňoch našli Ježiša v chráme.

Mária, naša najtrpezlivejšia Matka, je pre každého z nás najdokonalejším príkladom trpezlivosti vo vzťahu k Bohu aj blížnym.

Skôr či neskôr sa v manželstve prejaví netrpezlivosť, predovšetkým vtedy, keď sa rozsype náš idealizovaný obraz manželského partnera. Chceme, aby všetko bolo – jednoducho povedané – dobre, aby naše vzťahy boli dobré a náš egoizmus uspokojený. Poznáme to z vlastnej skúsenosti: zvýšený tón hlasu, odutá tvár, ďalšie psychofyzické reakcie, hnev, sťažovanie sa, pýcha („veď mám predsa pravdu“).

„Svätosť je v každodennom živote, v znášaní toho, čo je malé a skromné; v ďakovaní za to, čo je nudné a únavné.“ (Pán Ježiš Alícii Lenczewskej)

Aj po rokoch spoločného života naďalej zápasíme s problémom netrpezlivosti. Všetko môže byť podnetom k nervozite. Často sú to veci, ktoré si ani neuvedomujeme. Vyplýva to z mnohých príčin: rôznosti temperamentov a spôsobu reagovania, kultúrnej rozdielnosti, zvykov z pôvodnej rodiny, osobných návykov v oblasti presnosti, poriadku, financií a plánovania výdavkov, ba aj z rozdielnosti v plánovaní voľného času. Stále sa treba učiť prijímať blížneho takého, aký je, a celkom obyčajne s ním byť a modliť sa zaňho. Ježiš povzbudil Alíciu Lenczewskú takýmito slovami: „Buď k ľuďom, ktorých ti posielam, taká ako ja: vytrvalo miluj, cháp ich, buď nekonečne trpezlivá a ochotná urobiť všetko, aby si zachránila a pozdvihla ich duše“ (Świadectwo 211). Keď na nás začnú doliehať ťažkosti bežného života, spomeňme si, že vo sviatosti manželstva sme do svojho vzťahu pozvali Ježiša Krista, ktorý je naozaj prítomný v našom manželstve. Niekedy je dobré pozrieť sa doma na kríž zavesený na stene a uvedomiť si, že nás zachránila Ježišova obeta, takže vďaka jeho moci môžeme vždy povstať z pádu.

»Prečítajte si viac:
Obchod PDF: https://pdf.milujciesie.org.pl/sk/
Predplatné: milujtesa.org/#dar