Info

GDPR

máj 21, 2019 Redakcia

Ochrana osobných údajov

 1. Správcom osobných údajov odberateľov je Spoločnosť. Osobné údaje sa spracovávajú podľa Zákona o ochrane osobných údajov z  29. augusta 1997 a Zákona o elektronickom poskytovaní služieb z 22. júla 2002, ako aj podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 2. Spoločnosť odovzdáva osobné údaje odberateľov Vydavateľstvu AGAPE, s.r.o., za účelom realizácie objednávky.
 3. Spoločnosť zaviedla technické a organizačné prostriedky, ktoré sú nevyhnutné na vhodnú ochranu osobných údajov odberateľov a iných subjektov, ktorých údaje vlastní.
 4. Odberateľ, ktorý posiela objednávku, je povinný uviesť len svoje osobné údaje, ktoré sú pravdivé, aktuálne a úplné. V prípade, že časopis objednáva ako dar, objednávateľ je povinný uviesť do objednávky pravdivé, aktuálne a úplné osobné údaje osoby, ktorej má byť časopis doručený.
 5. Spoločnosť nenesie zodpovednosť za to, ak odberateľ uviedol nesprávne, čiže nepravdivé, neaktuálne alebo neúplné údaje. Ak v dôsledku uvedenia nesprávnych údajov odberateľa alebo osoby, pre ktorú objednávateľ časopis objednal, utrpí Spoločnosť škodu, objednávateľ je povinný vzniknutú škodu nahradiť tým, že zaplatení primerané odškodné.
 6. Spoločnosť využíva služby Slovenskej pošty a kuriérskych firiem. Spoločnosť nie je zodpovedná za škodu spôsobenú činnosťou alebo zanedbaním poštových operátorov, prostredníctvom ktorých časopis posiela.
 7. Vzhľadom na veľký počet objednávok zabezpečuje Spoločnosť distribúciu a doručovanie objednaných časopisov prostredníctvom regionálnych distribútorov. Sú to osoby, ktoré Spoločnosť splnomocnila prevziať od kuriéra hromadnú zásielku a doručiť ju odberateľovi v oblasti, ktorú distribútor obsluhuje. Ak si odberateľ neželá, aby doručenie jeho zásielky sprostredkoval distribútor, je povinný písomne alebo elektronicky Spoločnosť o tom informovať na jednej z adries uvedených v tomto poriadku.
 8. V snahe zabezpečiť ochranu osobných údajov odberateľov využíva Spoločnosť služby takých distribútorov, ktorí sa zaväzujú, že pri výkone svojej úlohy budú chrániť osobné údaje odberateľov a zachovajú zásadu dôvery. S každým regionálnym distribútorom uzavrela Spoločnosť písomnú dohodu, na základe ktorej je distribútor povinný zachovať zásadu dôvery a chrániť osobné údaje, ku ktorým má prístup vzhľadom na distribúciu časopisu.
 9. Odberateľ, ktorý odovzdal svoje osobné údaje, má právo žiadať Spoločnosť, aby ho informovala o (rozsahu a cieli spracovania) jeho osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracováva. Žiadosť treba vyhotoviť písomne, vlastnoručne ju podpísať a poslať Spoločnosti. Žiadosť treba poslať na adresu sídla Spoločnosti, prípadne ju naskenovať a poslať na elektronickú adresu Spoločnosti.
 10. Spoločnosť na žiadosť odpovie v lehote jedného mesiaca od doručenia žiadosti o poskytnutie informácií. Okrem odpovede na žiadosť pošle Spoločnosť žiadateľovi aj jednu kópiu odberateľových údajov, ktoré v rámci svojej činnosti spracováva. Žiadateľ má právo požiadať o viac ako jednu kópiu, avšak Spoločnosť má právo vyhovieť tejto požiadavke v závislosti od toho, či žiadateľ vykonal platbu. Uvedenú žiadosť treba poslať na adresu sídla Spoločnosti, alebo na jej elektronickú adresu.
 11. Odberateľ, ktorého údaje Spoločnosť spracováva, má právo požiadať o opravu, aktualizáciu alebo odstránenie svojich osobných údajov, a ak je to právne podložené, požiadať aj o obmedzenie spracovania alebo získavania svojich údajov v štruktúrovanej forme a odovzdať túto formu osobných údajov administrátorovi, ktorého si sám vyberie. Zároveň má právo požiadať o odstránenie údajov.
 12. Žiadosť s požiadavkami uvedenými v bodoch 9 a 10 treba v písomnej forme poslať na adresu sídla Spoločnosti, prípadne elektronicky na adresu: .
 13. Spoločnosť je povinná vyjadriť sa k žiadostiam osôb, ktorých údaje spracováva, bez zbytočného meškania v mesačnej lehote. Ak ide o komplikovanú žiadosť, možno túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Spoločnosť posiela odpoveď v elektronickej podobe, ibaže žiadateľ požiada o odpoveď v písomnej podobe. Ak je potrebné lehotu predĺžiť, Spoločnosť žiadateľa o tejto nutnosti informuje.
 14. Odberateľ, ktorého údaje Spoločnosť spracováva, má právo podať sťažnosť ohľadom spracovania jeho osobných údajov Spoločnosťou, pričom na to, aby sťažnosť nadobudla platnosť, musí byť poslaná v písomnej podobe na adresu sídla Spoločnosti, alebo v naskenovanej podobe na elektronickú adresu: .
 15. Odberateľ, ktorý nedostane odpoveď na svoju žiadosť v lehote uvedenej v tomto poriadku, má právo obrátiť sa na dozorný orgán, ktorý dohliada na ochranu osobných údajov, čiže v tomto prípade na ombudsmana pre ochranu osobných údajov, ktorý v budúcnosti môže zmeniť názov, a preto odporúčame, aby si odberateľ pred zaslaním žiadosti overil jeho názov na stránke: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk.
 16. Spoločnosť má právo kedykoľvek zmeniť tento poriadok. Zmenený poriadok nadobúda platnosť vo chvíli svojho zverejnenia na internetovej stránke Spoločnosti: http://www.milujtesa.org/. Vydavateľ môže určiť iný termín, v ktorom zmeny nadobudnú platnosť, ktorý však nemôže byť skorší ako deň uverejnenia zmien.
 17. V otázkach, ktoré tento poriadok neurčuje, platia príslušné platné predpisy, predovšetkým Občiansky zákonník. Sporné otázky rieši príslušný súd.