Vernosť a utrpenie

autor: Mirosław Rucki, ks. M. Piotrowski

Vernosť je jednou z najdôležitejších vlastností Boha. Preto, ak v nás býva Boží Duch, musíme byť verní, a to predovšetkým našej manželskej prísahe.

„Boh je verný. Verný! Úžasné slovo. Je verný, čiže sa dá naňho spoľahnúť. To znamená, že neustúpi, neodvráti sa, nezruší svoju zmluvu. Je verný. Dodajme, že je verný vo svojej láske. Vernosť Boha vidíme v jeho obraze – v osobe Ježiša Krista. Aj on je verný a nezruší svoje prísľuby, neodstúpi. Verná bola aj jeho matka. Verná panna a verná matka. Čo povedala, to bolo sväté, keď raz vykročila po dobrej ceste, už z nej neodbočovala. Nijaké podmienky ani okolnosti ju z jej vernej cesty neodvrátili,“ napísal Aleksander Zienkiewicz, za ktorého blahorečenie sa modlíme (kniha Rodzić się dla świata wyższego, Krakov 2001, s. 93). Zdôrazňoval, že sa máme od Boha učiť byť vernými a napodobňovať ho vo vernosti, predovšetkým zachovávaním manželskej prísahy. Prv než vyjadríme súhlas s rozvodom alebo (nedajbože) požiadame o rozvod, mali by sme si uvedomiť, že svoju manželskú prísahu sme vyriekli pred Božou tvárou. V Božích očiach teda zostávame manželmi, a preto sa máme snažiť napraviť to, čo sa nám v manželstve nedarí, a nezničiť manželský zväzok pod vplyvom nejakej krízy. Veď čo by sa stalo, keby si Ježiš v Getsemanskej záhrade povedal, že to nemá zmysel?! Alebo keby si Panna Mária povedala, že taký život nie je pre ňu? Alebo keby si Boh Otec pri pohľade na našu úbohosť povedal, že nemá zmysel zachrániť nás? Neklamme samých seba: Božej vernosti vďačíme za to, že Boh nás stále dvíha, uzdravuje nás a skláňa sa k nám. Nemali by sme byť teda aj my verní v manželskom zväzku, ktorý sme uzavreli dobrovoľne a ktorý Boh posvätil?

Otec Zienkiewicz nás povzbudzuje: „Pozrite sa, prosím, ešte raz na doráňanú Kristovu tvár. Táto tvár nám hovorí, aký hrozný je hriech. Táto dokatovaná tvár nám hovorí, aká veľká je Božia láska k človeku. Keby nemiloval, načo by išiel dobrovoľne na šibenicu? Svätý Pavol o tom vraví: ,Draho ste boli kúpení‘ (1 Kor 6, 20)“ (tamže, s. 100). Nesmierne utrpenie, aké Ježiš vzal na seba namiesto nás, nám dáva šancu obrátiť sa, očistiť sa z hriechov a pomocou sily plynúcej zo sviatosti manželstva budovať hoc aj náročnejší vzťah. Ježiš prešiel víťazne cez utrpenie a smrť a ak aj my postavíme vernosť Bohu a manželskému partnerovi nad chvíľkovú rozkoš, akú nám ponúka hriech, budeme „Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení“ (Rim 8, 17).

„Keby sa Kristova dráma skončila na Veľký piatok, dnes by nebol Veľkým piatkom. Bol by to piatok strašnej porážky, piatok katastrofy pre tých, čo mu uverili. Ale tento piatok sa stal Veľkým vďaka ránu Veľkej nedele,“ hovorí A. Zienkiewicz a takto nás povzbudzuje, aby sme sa nebáli byť verní a prijať utrpenie, ktoré sa s vernosťou môže spájať (tamže, s. 99).

Dokonca aj v prípade zrady sa nesmieme vzdať a zrieknuť sa Božej milosti a zvoliť si zdanlivo ľahšie riešenie, ktoré vedie k hriechu. Veď práve hriech je najväčšou tragédiou ľudstva, práve hriech rozvracia manželstvá a okráda deti o rodičov. Hriech pokúša zradeného manželského partnera, aby si našiel iného partnera alebo partnerku a zriekol sa vernosti a spojenia s Bohom. Ak si v slabej chvíľke zvolíme hriech, Boh neprestáva čakať na náš návrat – návrat k Bohu a k zradenému manželskému partnerovi. Ježiš Kristus slávnostne sľúbil: „Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem, lebo som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho ktorý ma poslal“ (Jn 6, 37 – 38). Božia vernosť je nemenná a pevná v každej situácii: z najhlbšieho dna a z najťažších podmienok sa môžeme vrátiť do stavu posväcujúcej milosti. Môžu to urobiť aj tí, ktorí zradili svojho manželského partnera a porušili posvätnú manželskú prísahu, ak sa chcú sa zmieriť s Bohom a žiť v posväcujúcej milosti.

Otec Marek Dziewiecki vysvetľuje: „Čo majú robiť ľudia, ktorí opustili manželského partnera a deti a rozhodli sa uzavrieť nesviatostný zväzok s iným človekom, a teraz uznávajú svoju chybu a chcú byť pri Ježišovi a v Cirkvi? V takejto situácii je optimálnym riešením, aby sa obaja nesviatostní partneri vrátili k svojmu právoplatnému manželskému partnerovi. Tento návrat je nevyhnutný aj vtedy, ak sa v nesviatostnom zväzku narodili deti a ak nový partner potrebuje zdravotnú starostlivosť. Totiž každý je v prvom rade zodpovedný za svojho manželského partnera. Ľudia, ktorí zostanú v nesviatostnom zväzku, majú, samozrejme, právo na pastoračnú starostlivosť zo strany Cirkvi. Je dobré, ak sa zapoja do nejakého formačného hnutia vo svojej farnosti alebo vo svojom okolí. Na druhej strane, tí, čo žijú v nesviatostných zväzkoch, si musia uvedomiť, že v istej etape svojho života neposlúchli Ježiša vo veľmi dôležitej veci a že nesú dôsledky svojho omylu a hriechu. Mali by uznať, že prijímanie Eucharistie v ich aktuálnej situácii by vnútorne odporovalo tejto sviatosti, pretože nežijú podľa Ježišovej vôle“ (Przewodnik Katolicki, č. 4/2013).

Boh nás vykúpil skrze utrpenie a svoju vernosť a čaká na náš návrat. On je Dobrý pastier, a preto ide hľadať každú stratenú ovečku. Dovolíme mu, aby nás našiel a priviedol späť?

Mirosław Rucki

 

Hnutie verných sŕdc je pre manželov, ktorí žijú vo sviatostnom manželstve a ktorí chcú odovzdať narušený vzťah Ježišovi Kristovi, aby ich posilnil Božou silou a svojou milosťou plynúcou zo sviatostí. Manželia sa zaväzujú žiť v manželskej čistote a vernosti, aby si zachovali duše v posväcujúcej milosti. Podmienky vstupu do HVS sú jednoduché, zato oveľa náročnejšie je vytrvať vo vernosti manželskej zmluve.

Ak chcete vstúpiť do Hnutia verných sŕdc, vyspovedajte sa, prijmite Eucharistiu, z celého srdca sa odovzdajte Ježišovi a prostredníctvom Modlitby zasvätenia HVS mu vyznajte svoju vernosť:

„Pane Ježišu, odovzdávam ti naše manželstvo. Ďakujem ti za to, že si nás spojil, že sme pre seba navzájom darom a že si nás zjednotil nerozlučným putom sviatostného manželstva. V tejto chvíli však naše manželstvo potrebuje uzdravenie.

Pane, odovzdávam ti svoju pamäť, rozum, dušu, telo a všetko utrpenie, aké mi spôsobil manželov (manželkin) odchod. Daj mi silu, aby som vo svojej ťažkej situácii bol(a) verný (verná) manželskej prísahe, a daj mi milosť, aby som dokázal(a) odpustiť svojej manželke (svojmu manželovi) všetko, čím mi ublížil(a). Pomôž mi, aby som nestrácal(a) nádej na zmierenie (v prípade separácie alebo rozvodu). Očisti moje myšlienky, aby som vytrval(a) vo vernosti a v láske. Nech mi v tom pomáha častá modlitba – ruženec a korunka Božieho milosrdenstva, účasť na svätej omši a časté prijímanie Eucharistie a nech vo sviatosti zmierenia bez otáľania vyznám každý ťažký pád. Nech ma posilňuje tvoja prítomnosť vo sviatosti nášho manželstva.

Pane Ježišu, buď jediným Pánom môjho života. Nauč ma ovládať moje sexuálne vzruchy a emócie, aby moja láska k manželke (manželovi) bola do smrti pevná a verná tak ako v deň sobáša. Očisti moju lásku od egoizmu, aby som dokázal(a) odpúšťať, aby som neprechovával(a) v sebe pocit krivdy a hnevu a dokázal(a) sa modliť za svoju manželku (svojho manžela). Nechcem nikdy kupovať, čítať ani pozerať časopisy, filmy a programy s pornografickým obsahom, aby som si uchránil(a) čistotu srdca. Pane, prosím ťa, pomôž mi, aby som sa vyhýbal(a) všetkému, čo strháva k závislosti, zotročuje a pohoršuje. Prosím ťa, nauč ma milovať svoju manželku (svojho manžela) láskou, ktorá pochádza od teba. Ježišu Kriste, daj nám obom čisté srdce podľa svojho Srdca.

Panna Mária, Matka moja, veď ma po ceste viery k jedinému prameňu našej manželskej lásky – k Ježišovi, aby som mu vždy veril(a) a dôveroval(a). Spolu s blahoslaveným Jánom Pavlom II. sa ti chcem úplne zasvätiť: ‚Totus tuus, Mária!‘ Do tvojho Nepoškvrneného Srdca vkladám všetko, čím som, každý svoj krok a každú chvíľu svojho života. Blahoslavený Ján Pavol II., vypros mi dar čistého a verného srdca. Amen!“

Prosíme vás, informujte našu redakciu o svojom vstupe do HVS. Vytrvať vo vernosti vám pomôžu záväzky HVS, medzi ktoré patrí:

- život v posväcujúcej milosti a rozvíjanie osobného vzťahu s Ježišom Kristom;

- časté prijímanie Eucharistie a pravidelné čítanie Svätého písma;

- každodenná modlitba za seba samého (samú), za ostatných členov HVS, za svojho manželského partnera a za svojich blízkych.

P. Mieczysław Piotrowski TChr s redakčným spoločenstvom

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86