Rodičovská zodpovednosť

autor: Mirosław Rucki

Boh zveruje rodičom nesmierne dôležitú úlohu: „A tieto slová, ktoré ti ja dnes prikazujem, nech sú v tvojom srdci, poúčaj o nich svojich synov a sám uvažuj o nich, či budeš sedieť vo svojom dome, či budeš na ceste, či budeš ležať alebo stáť“ (Dt 6, 6 – 7). Nesmieme bagatelizovať úlohu, akú ako rodičia zohrávame v živote svojich detí. Takto môžeme ovplyvniť budúcnosť našej vlasti aj celého sveta.

Boh, od ktorého pochádza otcovstvo aj materstvo, nám daroval plodnosť a zodpovednosť. Kresťanskí manželia, ktorí žijú v manželskej čistote, čiže bez morálnej neviazanosti, pornografie, antikoncepcie a iných postojov, ktoré urážajú dôstojnosť Božích detí, sa stávajú schopnými vychovávať budúcu generáciu v súlade so Stvoriteľovou vôľou.

Máme povinnosť vytvoriť svojim deťom atmosféru čistej rodičovskej lásky a zdravého spoločenského prostredia, ktoré nebude ohrozovať slobodu a osobnú integritu dieťaťa

„Otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi“ (Ef 6, 4) – toto nám hovorí svätý Pavol, keď nám ukazuje podstatu a cieľ výchovy. Dieťa musí vedieť, že hriech so sebou prináša tragické dôsledky, a musí sa naučiť vyberať si Pána, nachádzať ho prítomného v Cirkvi, v Eucharistii a v ostatných sviatostiach. Boh od nás očakáva, že svoje dieťa naučíme dôverovať Ježišovi a odovzdať mu celý svoj život, že ho naučíme hľadať Božiu vôľu v každej udalosti a situácii.

Boh od nás očakáva, že svoje dieťa naučíme dôverovať Ježišovi a odovzdať mu celý život, že ho naučíme hľadať Božiu vôľu v každej udalosti a situácii

Máme teda povinnosť vytvoriť svojim deťom atmosféru čistej rodičovskej lásky a zdravého spoločenského prostredia, ktoré nebude ohrozovať slobodu a osobnú integritu dieťaťa. Musíme vnímať ohrozenie, aké so sebou prináša komercializácia života a všeobecná presýtenosť sexom. Ako rodičia musíme vhodnými prostriedkami bojovať za to, aby v našej spoločnosti boli prítomné náboženské symboly a znaky poukazujúce na Boha a na jeho prítomnosť, aby do spoločenského života neprenikali démonické sily, bezohľadný hedonizmus a nemravnosť. Ale nadovšetko sa musíme za svoje deti modliť, aby sme ich srdcia a duše uchránili pred zhubným diablovým pôsobením: „Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach“ (Ef 6, 12). Najsilnejšia zbraň v tomto boji je modlitba. A pretože ide o naše deti, musíme vytrvalo a nekompromisne dbať na vlastnú čistotu, žiť v stave posväcujúcej milosti, často prijímať Eucharistiu a pravidelne sa modliť za svoje deti napríklad slovami nasledujúcej modlitby:

Bože Otče, od ktorého pochádza každé otcovstvo na zemi, osobitne sa ti chceme poďakovať za tvoju starostlivosť o našu rodinu. Zveril si nám deti a my ich chceme vychovať na tvoju slávu, aby naplnili zámer, aký s nimi máš. Pomáhaj nám v našom rodičovskom úsilí a dávaj nám svoju milosť. Posilňuj nás v trpezlivosti a dobroprajnosti voči našim deťom, aby sa v našom otcovstve a materstve sprítomnila tvoja večná láska.

Uč naše deti pozerať sa na iných ľudí čistými očami. Zošli nám svojho Svätého Ducha, aby nám pomohol vychovať naše deti tak, aby dobre prežili svoje povolanie k láske, či už v manželskom, kňazskom, rehoľnom alebo slobodnom stave. Chráň ich pred pohoršením, nehanebnosťou a nemravnosťou, ktoré pôsobia v dnešnom svete. Ochráň ich pred pornografiou, masturbáciou, cudzoložstvom a inými hriechmi nečistoty. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Svätá rodina, ochraňuj nás.
Najčistejšia Matka, oroduj za nás.
Matka krásnej lásky, oroduj za nás.
Svätý Jozef, oroduj za nás.
Blahoslavený Ján Pavol II., oroduj za nás.
Blahoslavená Karolína Kózková, oroduj za nás.
Anjeli strážni, orodujte za nás.

Všetkých manželov pozývame do Hnutia čistých sŕdc manželov a tiež k tomu, aby sa pravidelne modlili za čistotu svojich detí. „Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Obmyte si ruky, hriešnici, a očistite si srdcia, vy, čo máte rozpoltenú myseľ... Pokorte sa pred Pánom a on vás povýši“ (Jak 4, 8. 10).

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86