Odpustenie – jediná cesta

autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Ježiš Kristus jasne hovorí: „Ak ona [žena] prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží“ (Mk 10, 12). Obaja, ktorí cudzoložia – neverný manžel (neverná manželka) a jeho milenka (jej milenec) –, sa dopúšťajú smrteľného hriechu a veľmi potrebujú obrátenie.

Ježiš chce, aby sme zradu nielen odpustili, ale aby sme sa tiež modlili za tých, ktorí nám ublížili a ktorí si neuvedomujú svoje duchovné ohrozenie: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia“ (Lk 23, 34). Preto ponúkame zradeným manželom (manželkám), ktorí sú verní aj napriek nevere svojho manželského partnera, silnú modlitbu, ktorá im pomôže odpustiť a umožní Bohu pôsobiť v chorých vzťahoch:

Modlitba za milenku/milenca môjho manžela/mojej manželky

Pane Ježišu, prichádzam k tebe s veľkou bolesťou a ranou, akú môjmu srdcu a našej manželskej jednote spôsobil človek, ktorý násilne zasiahol do našej manželskej zmluvy. Pomôž mi každý deň zo srdca odpúšťať môjmu manželovi a jeho milenke (mojej manželke a jej milencovi) to všetko, čo spôsobili mne, našim deťom, ako aj rodine milenky (milenca). Zošli do našich sŕdc Ducha Svätého.

Pane Ježišu, prosím ťa, osloboď manželovu milenku (manželkinho milenca) od citov, aké živí voči môjmu manželovi (mojej manželke) a ktoré ich vedú k smrteľnému hriechu. Osloboď aj môjho manžela (moju manželku) od citu zamilovanosti do milenky (milenca) a daj mu (jej) silu vrátiť sa. Naplň jeho (jej) srdce láskou ku mne a k našej rodine, ktorú sme spolu vytvorili. Uzdrav môjho manžela a jeho milenku (moju manželku a jej milenca) z ich chorého vzťahu. Uzdrav ich aj zo zranení, ktoré majú pôvod v začiatočnom období ich života a v ich detstve. Osloboď ich od všetkého, čo ich zranilo a negatívne ovplyvnilo v ich mladosti aj v dospelosti. Obráť k sebe srdce manželovej milenky (manželkinho milenca) a pomôž jej (mu) rozhodnúť sa rozísť sa s mojím manželom (mojou manželkou) a žiť v posväcujúcej milosti. Vlej do jej (jeho) srdca pocit sebaúcty a istoty, ktorý vyplýva zo vzťahu s tebou. Naplň jej (jeho) srdce láskou, ktorá jej (mu) chýbala, a istotou, že ty ju (ho) bezhranične miluješ. Pomôž jej (mu) otvoriť sa, aby si dokázala (dokázal) vytvoriť úprimný vzťah s tebou, a posilni jej (jeho) vieru. Daj jej (mu) dar vnútorného pokoja a posilni v nej (v ňom) čnosť spravodlivosti a čestnosti. Pomôž jej (mu) nájsť si v živote miesto, ktoré si jej (mu) pripravil od večnosti, aby mohla (mohol) dosiahnuť večný život.

Naplň srdce môjho manžela (mojej manželky) túžbou budovať manželskú vernosť a zachovávať manželskú zmluvu. Obráť srdce môjho manžela (mojej manželky) k pravde. Posilni ho (ju), aby si dokázal(a) zvoliť dobro a uskutočňovať manželskú a rodičovskú lásku. Pane Ježišu, buď na prvom mieste v živote môjho manžela (mojej manželky).

Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že si ma vypočul a že sa stále staráš o naše sviatostné manželstvo.

Amen.

Hnutie verných sŕdc vzniklo pre manželov, ktorí uzavreli sviatostné manželstvo a ktorí chcú svoj zranený vzťah zasvätiť Ježišovi Kristovi, aby ich posilnil svojou milosťou, plynúcou zo sviatostí. Spája sa to so záväzkom žiť v čistote a vernosti, čo je podmienkou posväcujúcej milosti. Podmienky vstupu do HVS sú jednoduché. Oveľa náročnejšie je však vytrvať vo vernosti manželskej zmluve a upevňovať v sebe toto rozhodnutie. Ak chcete vstúpiť do Hnutia verných sŕdc:

vyspovedajte sa,

prijmite Eucharistiu,

z celého srdca sa zasväťte Ježišovi a nahlas mu vyznajte svoju vernosť prostredníctvom slov Modlitby zasvätenia HVS:

Pane Ježišu, zverujem ti naše manželstvo. Ďakujem ti, že si nás spojil, že si môžeme byť pre seba navzájom darom a že si upevnil náš vzťah sviatosťou manželstva. Avšak v tejto chvíli naše manželstvo potrebuje uzdravenie. Dávam ti, Pane, seba, svoju pamäť, rozum, dušu i telo. Prosím, nauč ma milovať manželku (manžela) a deti tou láskou, ktorej prameňom si ty.

Pane Ježišu Kriste, daj nám obom čisté srdce podľa tvojho srdca. Daj, aby som vytrval(a) vo vernosti v tejto ťažkej situácii. Prosím ťa o milosť, aby som mohol (mohla) odpustiť svojej manželke/svojmu manželovi všetky zranenia a krivdy, aby som nestrácal(a) nádej na zmierenie (v prípade oddelenia či rozvodu).

Očisti moje myšlienky, aby som vytrval(a) vo vernosti a láske. Nech mi pritom pomáha každodenná modlitba – ruženec a korunka k Božiemu milosrdenstvu, účasť na svätej omši a časté prijímanie Eucharistie. Sľubujem, že vyznám každý ťažký hriech vo sviatosti zmierenia. Daj, aby som sa stále posilňoval(a) milosťou plynúcou zo sviatosti manželstva.

Pane Ježišu, ty si jediným Pánom v mojom živote. Nauč ma, ako mám ovládať svoje sexuálne túžby a emócie, aby moja láska k manželke/manželovi bola vytrvalá a verná až do smrti. Očisťuj moju lásku od všetkého egoizmu, aby som vždy dokázal(a) odpustiť, nezotrvával(a) v hneve a vytrvalo sa modlil(a).

Sľubujem, že nikdy nebudem kupovať, čítať a pozerať pornografické časopisy, programy ani filmy, aby som si zachoval(a) čisté srdce. Prosím ťa, Pane, o pomoc, aby som sa dokázal(a) strániť všetkého, čo spôsobuje závislosť, neslobodu a čo je zlé.

Mária, moja Matka, veď ma po ceste viery k jedinému prameňu lásky v našom manželstve – k Ježišovi, aby som mu vždy dôveroval(a) a veril(a). Amen.

Informujte našu redakciu o svojom rozhodnutí zachovávať manželskú vernosť a o svojom vstupe do HVS.

Verne zachovávajte záväzky HVS, medzi ktoré patrí:

život v posväcujúcej milosti a rozvíjanie osobného vzťahu s Ježišom Kristom,

časté prijímanie Eucharistie a pravidelné čítanie Svätého písma,

každodenná modlitba za seba, za všetkých členov HVS, za svojho manželského partnera a za svojich blízkych.

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86