Nebudeš mať iných bohov

autor: Mirosław Rucki

Dramatický boj medzi životom a smrťou sa denne odohráva v srdci každého z nás. Jeho výsledok závisí od nášho rozhodnutia: alebo zavrhneme hriech a zvolíme si Boha, alebo zostaneme v hriechu a zvolíme si večnú smrť.

Prečo by som si mal vybrať Boha?

Odpoveď na túto otázku je jednoznačná: iba Boh má definitívnu moc nad životom a smrťou a iba on chce naše skutočné dobro. Bol to Boh, kto počul plač a volanie Izraelitov a rozhodol sa vyviesť ich z egyptského otroctva. Bol to Boh, kto videl utrpenie a blúdenie ľudí a prišiel v osobe Ježiša Krista, aby uzdravil chorých a nasýtil hladných. Bol to Boh, kto v ľudskom tele Ježiša Krista odsúdil hriech, podstúpil utrpenie a smrť a „sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť“ (1 Pt 2, 24). Ten istý Boh dokázal, že je silnejší ako smrť, ako sa píše v Skutkoch apoštolov: „Ale Boh ho vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci“ (2, 24). On sám nám dal svojho Ducha Svätého, aby sme mohli každý deň víťaziť nad zlom a dosiahnuť večný život: „A keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás“ (Rim 8, 11). Je to azda málo na to, aby sme mohli Bohu dôverovať? Existuje vari niekto iný, kto pre nás urobil viac ako Boh? Boh nám skrze proroka hovorí: „Čo som mal ešte urobiť svojej vinici, a neurobil som?“ (Iz 5, 4). Buďme úprimní: neexistuje nijaký konkrétny dôvod na to, aby sme si nevybrali Boha a nešli za ním s úplnou dôverou. Práve naopak, je mnoho dôvodov, pre ktoré sa oplatí všetko zanechať a s detskou dôverou sa k Bohu privinúť, milovať ho a počúvať jeho hlas, „lebo on je tvoj život a dlhý vek“ (Dt 30, 20). Ak sa od Boha vzďaľujeme a nepočúvame jeho hlas, vystavujeme sa nebezpečenstvu, že stratíme nielen večný, ale aj pozemský život.

Práve preto je pred prvým Božím prikázaním pripomenutie: „Ja som Pán, tvoj Boh, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.“ Až po týchto slovách Boh prikazuje: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!“ (Dt 5, 7).

Kto sú „iní bohovia“?

Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo existuje, hovorí o iných bohoch toto: „Lebo klamom sú... a ducha nieto v nich. Ničotou sú, dielom na posmech, v deň svojho navštívenia zahynú“ (Jer 10, 14 – 15). Niet nijakého dôvodu na to, aby sme dôverovali nejakému inému bohu okrem jediného Boha, aby sme kohokoľvek iného oslavovali a uctievali a zúčastňovali sa na pohanských náboženských obradoch. Ale aj napriek tomu ľudia stále ochotne uctievajú falošných bôžikov, opúšťajú Boha, oddávajú sa rôznym metódam východnej meditácie, vešteniu a okultizmu a dôverujú vešticiam a poverám! „Toto hovorí Pán: ,Akú neprávosť našli na mne vaši otcovia, že sa vzdialili odo mňa, išli za márnosťou a stali sa prázdnymi?‘“ (Jer 2, 5).

V skutočnosti sú títo neexistujúci bohovia, ktorí sú len ničotou a ilúziou, nástrojom v rukách diabla, ktorý sa nás snaží zotročiť a odtiahnuť od Boha, jediného Prameňa nášho života a šťastia. Bôžik je sám osebe ničím a nikomu nemôže nič urobiť, ale ak nasledujeme falošného boha, otvárame sa na pôsobenie démonov, ako to jasne hovorí svätý Pavol: „Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov“ (1 Kor 10, 20).

Dômyselné klamstvá

Žijeme v kultúre, ktorá všeobecne vychvaľuje a propaguje konzumný životný štýl. Platí heslo: „Dosiahni čo najviac s čo najmenšou námahou.“ Chceme mať všetko, a pritom nič zo seba nedať. Chceme okamžitú rozkoš, ale nechceme premýšľať o ďalekosiahlych následkoch svojich skutkov. Satan to veľmi dobre vie, a preto nám ponúka zlo ako niečo príťažlivé, čím nás postupne vzďaľuje od Boha a duchovne nás zotročuje.

Páter Jozef Mária Verlinde vo svojom svedectve o tom, ako sa dostal do osídel jogy a okultizmu, odhaľuje mnohé klamstvá, ktoré ho k tomu priviedli. Na prvom stretnutí o transcendentálnej meditácii počul uistenie: „Technika, ktorú vám ponúkame, nemá nič spoločné s náboženstvom. Umožňuje iba dosiahnuť hlbšie stavy vedomia, ktoré podporujú náboženskú skúsenosť charakteristickú pre kresťanstvo“ (Verlinde J. M.: Zakazany owoc [Zakázané ovocie]. Krakov 1999). Mohlo by sa zdať, že stav vedomia, ktorý podporuje náboženskú skúsenosť, nie je zlý! Je to veľmi atraktívna ponuka. Jeho následná iniciácia však prebehla podľa obradov zvaných puja, počas ktorej iniciátor, vovádzajúci nováčika do tajov meditácie, prináša v mene kandidáta obety bôžikom a povzbudzuje ho, aby celé svoje bytie podriadil „božskej“ sile. Nováčikovia sa skutočný význam tohto obradu nedozvedia. Páter Verlinde hovorí: „Iniciátor obrad uvádza a pomocou bystrého rečníckeho umenia bagatelizuje jeho význam... akoby chcel povedať, že je to iba folklór, zatiaľ čo puja je v skutočnosti podstatný prvok iniciácie“ (tamže). Takto sa človek nevedomky odovzdáva do moci neexistujúcich bôžikov, čím zlým duchom umožňuje vstúpiť do svojej duše.

Podobne aj individuálna mantra, ktorú dostávajú noví adepti východnej meditácie, je nástrojom duchovnej manipulácie. Nováčik má dojem, že iniciátor dostal od najvyššieho guru tajomné poznanie, ktoré mu umožňuje vybrať najvhodnejšiu mantru, akú nemá nik iný. Nováčik pri rozhovore odpovedal na množstvo otázok, pretože veril, že takto sa nadprirodzeným spôsobom vyberá vhodná mantra. Neskôr však zistil, že toto divadielko bolo súčasťou manipulácie, ktorou sa iniciátor pokúšal nováčika presvedčiť o výnimočnej sile mantry a o duchovných schopnostiach učiteľa-guru. V skutočnosti však iniciátor dostal od guru zoznam bezvýznamných slabík, ktoré sa kandidátom prideľovali podľa veku! Páter Verlinde poukazuje na fakt, že ľudia blízki guruovi, čiže tí, čo najlepšie poznali pravidlá jogy a najdôslednejšie ju praktizovali, boli veľmi často chorí. Je paradoxné, že na Západe sa joga propaguje ako metóda na zlepšenie zdravotného stavu, a na Východe volajú majstri jogy k svojim žiakom najlepších lekárov klasickej (nie „alternatívnej“ ani „prírodnej“) medicíny! „Údajne malo ísť o techniku sľubujúcu zlaté hory- -doly (relax, psycho-fyzický rozvoj, sebaovládanie a pod.), ale diagnóza lekárov znela dosť deprimujúco: predčasné starnutie!“ (tamže). Spoločná prax falošných náboženstiev je presne takáto: ukázať „návnadu“ a skryť skutočné učenie. Svedčia o tom všetci, ktorí sa nechali oklamať, ale nakoniec spoznali pravdu o jedinom pravom Bohu a opustili falošných bôžikov (porov. svedectvá uverejnené v knihe Magia – cała prawda z vydavateľstva Agape). Podobnú taktiku používajú aj moslimskí misionári, ktorí ženám nevravia, že v raji, aký sľubuje Korán, sa úloha žien obmedzuje iba na spolužitie s mužmi (porov. súry: 36:55-57, 44,51-54). Takisto ani islamizovaným Afričanom a Afroameričanom nehovoria, že podľa Koránu pôjdu všetci ľudia s čiernou pokožkou do pekla a nebudú spasení ani v prípade, že prijmú islam (3:106- 107). Prv než moslim čiernej rasy dostatočne porozumie arabčine používanej v Mekke v 8. storočí, aby mohol pochopiť význam tohto rasistického verša, môžu moslimskí „misionári“ spokojne zvádzať svet rozprávkami o islamskom univerzalizme. Koniec koncov samotný Allah je predstavený ako úspešný „staviteľ nástrah“ (Korán 3:54).

Sú to veľmi dômyselné klamstvá, takže človek si možno nikdy neuvedomí, že je obeťou manipulácie. Okrem toho sú prispôsobené zmýšľaniu dnešného Európana, ktorý pod vplyvom mnohých slov a sanskritských pojmov ľahko stratí potrebnú bdelosť a vnímavosť. A ak by ho aj niečo znepokojilo, „zasvätení“ mu vysvetlia, že ešte nedosiahol potrebnú úroveň vedomia, ktorá by mu to umožňovala pochopiť. Je zvláštne, že aj napriek tomuto dnes zjavne rastie viera ľudí vo veštby a horoskopy, ktoré sú nezmyselné už na prvý pohľad. A. Wronka z hnutia Effata kladie jednoduchú otázku: „Môže nám vari kúsok farebného papiera, kartónu alebo umelej hmoty – teda karty – povedať niečo o budúcnosti? Planéty a hviezdy sú predsa mŕtve zoskupenia kameňov a plynov, ktoré nemajú rozum ani vôľu... Môžu nám niečo povedať kúsky skla alebo kryštálu, z ktorých sú vyrobené veštecké gule?“ (Magia, wróżby, opętanie [Mágia, veštby, posadnutosť]. Węgrów 2009). Ale aj napriek tomu milióny „vzdelaných“ Európanov v „civilizovanom“ 21. storočí míňajú milióny eur na veštenie a horoskopy.

Rekvizity démonov

Pozrime sa napríklad na astrológiu, ktorá tvrdí, že je možné presne vypočítať vplyv hviezd a planét na osud človeka: čiže môj charakter, vrodené vlastnosti a osud vraj rozhodujúco ovplyvňujú telesá, vzdialené odo mňa miliardy kilometrov, a ich vzájomná poloha vo chvíli môjho narodenia. Sympatizantom astrológie položím otázku: Ktorý astrológ berie do úvahy skutočnú polohu hviezdy vo chvíli narodenia daného človeka? Ak totiž vieme, že najbližšia hviezda (okrem Slnka) je od nás vzdialená 4,3 svetelných rokov, znamená to, že vo chvíli môjho narodenia ju astrológ vidí na mieste, kde sa nachádzala pred 4,3 roka. Ak vedľa nej vidno inú hviezdu, ktorá je od Zeme vzdialená 100 000 svetelných rokov, v skutočnosti bola na tomto mieste 100 000 rokov pred mojím narodením a nevieme celkom presne určiť, kde sa nachádza teraz. Je možné, že už zanikla a že už dávno neexistuje, ale astrológovia ju stále zohľadňujú vo svojich „výpočtoch“. Nezabudnime, že tieto dve hviezdy sú od seba veľmi vzdialené a že je to iba náš zrakový vnem, keď ich vidíme jednu neďaleko od druhej. Astrológovia okrem toho tvrdia, že osud človeka ovplyvňujú aj všetky planéty. Podľa tohto tvrdenia museli byť astrologické predpovede a horoskopy z minulosti nutne mylné. Veď napríklad planéta Urán bola objavená až v 18. storočí, planéta Neptún v 19. storočí a od roku 1930 museli astrológovia vziať do úvahy aj existenciu ďalšej planéty, nazvanej Pluto.

Dôveryhodnosť starovekej aj modernej astrológie je nulová, pretože ak zostavuje horoskopy a predpovede podľa toho, čo je viditeľné, neodzrkadľuje reálny stav hviezdnej oblohy. Astrológovia teda veria, že hviezda, ktorá zanikla pred 100 000 rokmi, má na dnes narodené dieťa rovnaký vplyv, ako iná, zdanlivo blízka hviezda, ktorá však bola na svojom „dnešnom“ mieste pred 4 rokmi. Ak dnes vieme, že existuje planéta, o existencii ktorej sme včera ešte ani len netušili, potom podľa astrológov platí, že včera nás ešte neovplyvňovala (keďže sme o nej nevedeli), ale dnes nás už ovplyvňuje (lebo sme sa o nej dočítali v novinách). Okrem toho chcem milovníkov horoskopov informovať o tom, že planéta Pluto už ľudské osudy neovplyvňuje, lebo 26. generálny kongres Medzinárodnej astronomickej únie vyhlásil, že Pluto nezodpovedá definícii planéty. Z toho teda vyplýva, že Pluto tisíce rokov charakterové vlastnosti ľudí a ich osudy neovplyvňoval, potom ich 76 rokov ovplyvňoval a dnes ich už zasa neovplyvňuje...

Myslím si, že tieto príklady postačia na to, aby sme uznali, že A. Wronka má pravdu v tom, čo tvrdí o kartách, hviezdach, usadeninách kávy, kyvadlách a iných predmetoch, ktoré veštci používajú: „Tieto predmety sú iba rekvizity – akísi ‚sprostredkovatelia‘ medzi človekom (veštcom, médiom) a inteligentným zlým duchom, ktorý skrze ne udeľuje rady a predpovede“ (tamže). Keby sa veštby a horoskopy neplnili, stačilo by sa zasmiať z naivných ľudí, ktorí veria v moc dnes už neexistujúcich hviezd. Lenže ony sa neraz plnia, a preto za týmito predmetmi musí byť konkrétna duchovná sila, ktorá klame a odporuje Bohu.

Nedaj sa oklamať

Páter Verlinde sa o rôznych východných duchovných praktikách vyjadruje nasledovne: „Všetky tieto magické sily, bez ohľadu na to, z akej tradície pochádzajú, predpokladajú u toho, kto ich má, schopnosť pôsobiť ako médium.“ Čiže rôzne duchovné cvičenia (joga, transcendentálna meditácia, akupunktúra, akupresúra, východné bojové umenia vytvorené v kláštoroch ako postupné kroky vedúce k ovládnutiu duchovnej „energie“) majú za cieľ otvoriť ľudskú dušu na pôsobenie démonov. Páter Verlinde, ktorý niekoľko rokov prežil s jogínskymi majstrami, videl, ako títo ľudia reagujú na postoje Európanov, ktorí jogu praktizujú pre relax, zlepšenie zdravotného stavu, koncentrácie a pod. Jogíni sa z toho smiali: „Praktizujete posvätné techniky s nádejou, že získate vedľajšie efekty, ktoré sú pre nás úplne nepodstatné, a vôbec si neuvedomujete hlboké zmeny, aké tieto techniky spôsobujú vo vašom vnútri!... Vaša nevedomosť alebo nezáujem však nič nemenia na tom, že tieto posvätné techniky pôsobia na vás zhodne s cieľom, pre ktorý boli vytvorené.“ Je jedno, či praktizuješ akupunktúru alebo sed v pozícii lotosového kvetu len pre zábavu alebo preto, aby si si otvoril čakry – čakry sa otvoria tak či tak a démoni získajú slobodný prístup k tvojmu srdcu. Svedectvá exorcistov sú v tomto smere jednoznačné: v Európe prudko narastá počet posadnutých ľudí, ktorých ťažkosti sa začali tým, že porušili prvé Božie prikázanie. Ľudia, ktorí využívajú služby veštíc, psychotronikov, vyvolávačov duchov, učiteľov jogy, reiki, východné meditácie a pod., umožňujú zlým duchom vstup do svojej duše. Počiatočná fascinácia a ilúzia, že zísĽudia kajú zdravie a nadprirodzenú moc, ich zväčša dovedú k zakúšaniu vplyvu démonov, k závislosti na okultných praktikách a neraz až k posadnutosti. Podobne platí, že nevyznaný hriech vytvára v srdci človeka miestečko pre zlého ducha, a preto je veľmi dôležité, aby sme sa usilovali žiť v stave posväcujúcej milosti a často pristupovali k sviatosti zmierenia.

Komu budeš dôverovať?

Jedným z najmodernejších klamstiev šíriacich sa na Západe je reinkarnácia. Jej prívrženci tvrdia, že ju potvrdzuje aj samotný Budha, ktorý ľuďom zároveň ukázal aj východisko z cyklu opakovaných vtelení (spásu). Problém však spočíva v tom, že Budha považoval všetky svoje vtelenia za ilúzie, a z nášho západného pohľadu ilúzie ešte nedokazujú, že niečo skutočne existuje. Ak sa na to pozrieme logicky a prijmeme, že reinkarnácia je ilúzia, ako to tvrdí Budha, nie je ľahšie neveriť v ňu?! Budha a jeho nasledovníci nám sľubujú, že ak im uveríme, automaticky sa vyslobodíme z cyklu následných vtelení. Ak niekto chce byť budhistom, musí vysloviť úkon trojitého zasvätenia: „Hľadám útočisko v Budhovi, hľadám útočisko v dharme, hľadám útočisko v sanghii.“ Nezabúdajme, že základné Budhovo tvrdenie znie, že všetko, dokonca aj naša vlastná bytosť, je ilúzia. Takže vyššie uvedené zasvätenie vzbudzuje dojem, akoby sme oslobodenie od ilúzií čakali od iluzionistu. Okrem toho, ak vstúpime na pôdu klamstva a budeme veriť neexistujúcemu bôžikovi, vystavíme sa nebezpečenstvu, že na nás začnú pôsobiť démonické sily, čo môže prerásť až do posadnutosti. Celkom inak vyzerá jednoduchý úkon dôvery: „Ježišu, dôverujem ti!“ Ježiš Kristus, skutočný, a nie vymyslený Boh, sa stal opravdivým človekom z tela a krvi, naozaj trpel pre naše hriechy, za ktoré nám naozaj hrozila večná smrť, a potom skutočne vstal z mŕtvych. Ani jeden z jeho učeníkov nemal ani tieň pochybnosti o reálnosti spásonosných udalostí. Dôverovať Ježišovi je teda rozumný, racionálny, opodstatnený krok, ktorý vedie k večnému životu a neprináša so sebou sklamanie.

Nebojme sa odovzdať sa Ježišovi. Odovzdajme mu svoju dušu, ducha i telo. Chráňme sa hriechov, vstaňme zo svojich pádov, vyznávajme svoje hriechy a zrieknime sa všetkých pohanských a démonických praktík. Kresťan, ktorý žije v spojení s Bohom, sa nemá čoho báť: zlí duchovia nemajú k nemu prístup. Démon môže začať pôsobiť až vtedy, keď mu to dovolíme: buď tým, že nechceme skoncovať s nejakým hriechom, alebo tým, že padneme do pasce, ktorú nám nastrojil. „Nedávajte miesto diablovi!“ (Ef 4, 27), upozorňuje nás svätý Pavol a svätý Jakub nás uisťuje: „Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás“ (Jak 4, 7).

 

 

 

 

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86