Ničím sa nedám zotročiť

autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

„Všetko smiem. Ale nie všetko osoží. Všetko smiem. Ale ja sa ničím nedám zotročiť... Telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo“ (1 Kor 6, 12 – 13).

„Oslavujte teda Boha vo svojom tele“ (1 Kor 6, 20).

Ježiš Kristus nám hovorí, že ľudské telo nie je pre smilstvo – znamená to, že sa k nemu nemôžeme správať ako k veci alebo k hračke, ktorú možno ľubovoľne používať na vyvolanie sexuálnej rozkoše. Telo vždy vyjadruje konkrétnu ľudskú osobu, ktorá patrí Bohu, má nekonečnú dôstojnosť a Boh ju povolal, aby mala účasť na dokonalom spoločenstve lásky trojjediného Boha.

Slová, ktoré nám adresuje Boh, sú jasné a jednoznačné; sú pre nás výstrahou aj vysvetlením: „Varujte sa smilstva!... Neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele“ (1 Kor 6, 18 – 20).

Boh nás stvoril na svoj obraz a podobu, a preto s ním môžeme nadviazať vzťah lásky, prijímať jeho lásku a touto láskou potom milovať iných ľudí. Aký úžasný dar a výsada! Ba ešte viac, telo veriaceho človeka je chrámom Ducha Svätého. Takže celý človek, nevynímajúc jeho pohlavnosť a sexualitu, má byť pre svojich blížnych konkrétnym prejavom tej lásky, akou ho miluje Boh.

Dnes treba smelo pripomínať pravdu, ktorú nám zjavil Boh, že sexuálne spolužitie muža a ženy, spojených navzájom vo sviatostnom manželstve a žijúcich v stave posväcujúcej milosti, je posvätné a Bohom požehnané. Podľa Božieho zámeru má byť sexuálne spolužitie prejavom nezištného darovania seba samého manželskému partnerovi. Má teda vyjadrovať lásku, ktorá manželov posväcuje, spája ich s Bohom a umožňuje im podieľať sa na zázraku stvorenia nových ľudských bytostí.

Muž a žena, ktorí si navzájom vysluhujú sviatosť manželstva, sa skrze Kristovu lásku stávajú manželmi a tvoria „jedno telo“ (Mt 19, 5). Ježiš Kristus im dáva právo na sexuálne spolužitie až vtedy, keď uzatvoria sviatostné manželstvo. Kristova láska, prítomná vo sviatosti manželstva, robí zo sexuálneho spolužitia manželov znamenie tejto sviatosti. Manželia sa takto navzájom obdarúvajú láskou, ktorá má pôvod v Bohu a ktorá prináša život. Ak manželia budú prežívať svoje sexuálne spojenie s čistým srdcom, v stave posväcujúcej milosti a v spojení s Ježišom, ich manželské spolužitie ich bude posväcovať a deti, ktoré počnú, dostanú osobitný dar čistej Božej lásky.

Chráňte sa smilstva

Človek smilní vtedy, ak je preňho prvoradá sexuálna rozkoš. Pre smilníka je dôležité iba uspokojenie egoistickej žiadostivosti, a preto neberie vážne Boží zákon a náruživo pácha hriechy nečistoty.  Svätý Peter píše, že takíto ľudia majú „oči plné cudzoložstva a sú nenásytní po hriechu... Tí ľudia sú pramene bez vody a mračná hnané víchricou; je im pripravená pošmúrna temnota. Lebo reči majú pyšné a prázdne a zvádzajú žiadosťami tela a výstrednosťami tých, čo sotva unikli tým, čo žijú v blude. Sľubujú im slobodu, ale sami sú otrokmi skazy; veď každý je otrokom toho, kto sa ho zmocnil“ (2 Pt 2, 14. 17 – 19).

Predmanželské a mimomanželské spolužitie, homosexuálne vzťahy, pozeranie pornografie, petting, masturbácia a iné vedomé a dobrovoľné hriechy nečistoty prehlbujú egoizmus a ničia lásku, čiže vedú človeka na cestu duchovnej smrti, ktorá nakoniec smeruje k totálnemu egoizmu – peklu. Boh nás nenecháva v ilúziách. V Biblii sa dočítame: „Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (1 Kor 6, 9 – 10).

Zato Božou vôľou je naše „posvätenie: aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha... Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha“ (1 Sol 4, 3 – 8). 

A zas tým, ktorí prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov šíria demoralizáciu a hriechy nečistoty nazývajú dobrom a čistotu zlom, adresuje Boh túto výstrahu: „Beda človekovi, skrze ktorého pohoršenie prichádza!“ (Mt 18, 7). „Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor!“ (Lk 17, 2). Blahoslavený Ján Pavol II. tiež napomína všetkých, ktorí sejú pohoršenie: „Zničiť svedomie druhého človeka je strašná krivda spáchaná voči človeku. Je to najbolestnejší úder proti ľudskej dôstojnosti. Je to horšie ako spôsobiť fyzickú smrť, horšie ako vražda: ,Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo‘ (Mt 10, 28), povedal Kristus, keď vysvetľoval, že oveľa väčším zlom je zabitie ľudského ducha a ľudského svedomia“ (6. 6. 1991).

Hnutie čistých sŕdc

Nikdy sa nenaučíme milovať a nedosiahneme opravdivé šťastie, ak nebudeme umŕtvovať „svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, čo je modloslužba“ (Kol 3, 5). Je to možné iba vtedy, ak budeme úzko spojení s Ježišom, ktorý všetkých pozýva do spoločenstva Hnutia čistých sŕdc. V tomto spoločenstve chce Ježiš uzdraviť všetky rany nášho srdca, pozdvihnúť nás z každého pádu, oslobodiť nás zo závislostí a spod vplyvu zlých duchov a naučiť nás milovať čistou láskou.

Kto môže vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc? Každý, kto sa chce dať Ježišovi celý, aby ho Pán mohol uzdraviť a učil ho milovať čistou láskou.

Čo treba splniť? Treba naozaj úprimne chcieť žiť v stave posväcujúcej milosti a byť ochotný plniť všetky záväzky obsiahnuté v Modlitbe zasvätenia HČS. Predovšetkým sa treba každý deň vytrvalo modliť, čítať Sväté písmo, modliť sa ruženec a korunku Božieho milosrdenstva, vstávať z hriechu vo sviatosti zmierenia a čo najčastejšie sa zúčastňovať na svätej omši. Veľmi dôležitá je sebavýchova – pestovať si pevnú vôľu, premáhať svoje egoistické postoje a správanie. Preto je dobré napísať si denný program, v ktorom bude pevne určený čas na modlitbu, prácu a odpočinok. Sebadisciplína pri zachovávaní denného programu je jednou z najdôležitejších požiadaviek, nevyhnutných pri premáhaní egoizmu, formovaní charakteru a dozrievaní v láske. Buď na seba náročný (náročná) v práci aj pri štúdiu a zároveň sa uč vhodne odpočívať. Chodievaj skoro spať, pretože spánok medzi 22. a 24. hodinou najlepšie obnovuje telesné sily a regeneruje organizmus. Vstávaj zavčasu, aby si mal(a) ráno čas na modlitbu a telesné cvičenie. Venuj sa nejakému športu, pretože je to výborná forma aktívneho odpočinku. Nezabúdaj ani na stále prehlbovanie svojich náboženských vedomostí a viery a čítaj náš formačný časopis.

Kedy a ako môžeš vstúpiť do HČS? Vždy! Najskôr sa vyspovedaj a keď prijmeš Ježiša v Eucharistii, úplne sa mu odovzdaj a pomodli sa nasledujúcu Modlitbu zasvätenia HČS:

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ bezhraničnou láskou, ktorá chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a uzdravuje najbolestnejšie zranenia. Odovzdávam ti svoju pamäť, rozum, vôľu, dušu aj telo s jeho sexualitou. Sľubujem, že sa budem zdržiavať sexuálneho života až do uzavretia sviatostného manželstva. Rozhodujem sa nečítať, nekupovať a nepozerať pornografické časopisy, programy ani filmy. (Dievčatá môžu dodať: ,Rozhodujem sa slušne obliekať a nepodnecovať iných k žiadostivým myšlienkam a túžbam.‘) Sľubujem, že sa budem s tebou každý deň stretávať pri modlitbe a čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a poklone Najsvätejšej sviatosti. Rozhodujem sa pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepoddávať sa znechuteniu a bez otáľania vstať z každého hriechu.

Pane Ježišu, uč ma systematicky pracovať na sebe, pomôž mi ovládať moje sexuálne vzruchy a emócie. Prosím ťa o odvahu pri každodennom kráčaní proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa akejkoľvek závislosti, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby v mojom živote víťazila láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery až k samotnému žriedlu lásky – k Ježišovi. Podľa príkladu blahoslaveného Jána Pavla II. sa ti chcem úplne zasvätiť: „Totus tuus, Mária! Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu odovzdávam seba, všetko, čím som, každý môj krok, každú chvíľu môjho života. Blahoslavená Karolína, vypros mi dar čistého srdca. Amen.

Každý deň sa pomodli túto modlitbu, ktorá ti bude pripomínať tvoje záväzky a pomôže ti ich uskutočňovať v praktickom živote. Keď pocítiš znechutenie a keď na teba zaútočia pokušenia, nezabudni, že „Boh vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (1 Kor 10, 13).

Napíš nám o svojom vstupe do HČS, aby sme ti mohli poslať osobitné požehnanie a zapísať ťa do Knihy čistých sŕdc.

Pán Ježiš veľmi túži po tom, aby ste nám posielali svoje svedectvá a takto odovzdávali poklad viery aj iným. Tak im pomôžete odovzdať sa Kristovi a zažiť fascinujúce dobrodružstvo formovania charakteru, dozrievania v láske a boja za čisté srdce. Vo svojom okolí vydávajte svedectvo o svojej viere a radosti, akú vám dáva Kristus. Ponúknite Milujte sa! aj iným ľuďom a povzbudzujte svojich priateľov, aby vstúpili do HČS. Na tento účel vám pošleme ďalšie výtlačky časopisu.

Každý deň sa v redakcii modlíme za vás a vaše úmysly – o 7. hodine ráno ruženec a o 15. korunku Božieho milosrdenstva. Modlime sa za seba navzájom!

S kňazským požehnaním

P. M. Piotrowski TChr s redakčným spoločenstvom

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86