Nedajme sa zmanipulovať

autor: P. Mieczysław Piotrowski TChr

Jediný dôveryhodný odborník v oblasti sexuality je Ježiš Kristus. On nám zjavil úplnú pravdu o človeku, ktorý má telo a nesmrteľnú dušu a je povolaný do spoločenstva lásky s Bohom.

Pre každého je najdôležitejšia láska a jediným žriedlom lásky je Boh, ktorý nás miluje až do krajnosti. Stal sa skutočným človekom, vzal na seba všetky naše hriechy a utrpenie a na kríži obetoval za nás svoj život. Svojím zmŕtvychvstaním nám odpustil všetky hriechy a definitívne porazil diabla a smrť. Ježiš nás miluje a chce, aby sme jeho lásku prijali a odovzdávali ju ďalej. Takisto celá sexuálna a pohlavná sféra človeka má byť podriadená tejto pravde, čiže má vyjadrovať lásku, akou nás miluje Ježiš Kristus.

Preto Boh chce, aby sexuálne spolužitie bolo znamením sviatosti manželstva a aby vyjadrovalo úplné darovanie sa manželov jeden druhému v Kristovej láske.

Sexuálne spolužitie manželov, ktorí žijú v stave posväcujúcej milosti, je účasťou na živote a láske Najsvätejšej Trojice a spoluprácou s Bohom pri stvorení nových ľudských bytostí. Sexuálne spolužitie je vyhradené len pre ženu a muža, ktorých Ježiš spojil nerozlučným putom sviatosti manželstva. Iba vo sviatostnom manželstve je sexuálne spolužitie prejavom vzájomnej lásky muža a ženy a prameňom ich posvätenia. Zato predmanželské a mimomanželské spolužitie, homosexuálne úkony a iné skutky proti 6. a 9. prikázaniu sú prejavom veľkého egoizmu, a teda sú smrteľným hriechom, ktorý spôsobuje Ježišovi veľké utrpenie.

Láska si vyžaduje, aby sme ustavične bojovali proti egoizmu a hriechu. Je to boj proti nečistým silám, ktoré ľuďom nahovárajú, že láska je len zmyslový a citový zážitok.

Nenechajme sa manipulovať ideológiou krutého egoizmu, hriechu a smrti. Ideológovia hriechu a smrti chcú natrvalo zmeniť kresťanský hodnotový systém. Jeden z nich, André Breton, pobádal ľudí k tomu, aby úplne zavrhli morálku: „Treba príťažlivým spôsobom zaútočiť na kresťanskú civilizáciu, definitívne skoncovať s pojmami ako hriech, dedičný hriech a vykupiteľská láska a definitívne ich nahradiť božským spolužitím muža a ženy. Morálka založená na prvenstve rozkoše rýchlo skoncuje s celou naničhodnou morálkou utrpenia a pokory, ktorá vyhovuje imperializmu a Cirkvi.“ Ďalší guru sexuálnej revolúcie, Herbert Marcuse, tvrdil, že najdôležitejšia je sexuálna rozkoš a dieťa je nechcená záťaž. Spočiatku učil, že všetko zlo na svete pramení z kresťanskej morálky, ktorú treba zavrhnúť, pretože bráni ľudským pudom. Podľa jeho názoru treba vytvoriť novú morálku, pozbavenú akéhokoľvek nátlaku a obmedzení, pretože iba tak bude človek môcť byť sám sebou. Marcuse zredukoval človeka na mysliaceho živočícha, ktorého najdôležitejším životným cieľom je uspokojiť všetky svoje pudy.

Je to desivý návrh, ktorého definitívnym koncom je totálny egoizmus, čiže večné peklo. K takejto budúcnosti vedie rodová ideológia a tí, čo propagujú pornografiu, predmanželské spolužitie, masturbáciu, antikoncepciu, interrupciu a akékoľvek hriechy nečistoty.

Pred týmito zákernými útokmi nečistých síl nás chráni jedine Ježiš Kristus, ktorý nás pozýva do spoločenstva Hnutia čistých sŕdc.

Hnutie čistých sŕdc

Ježiš ťa pozýva do spoločenstva Hnutia čistých sŕdc, pretože chce formovať tvoj charakter, oslobodiť ťa od egoizmu a všetkých závislostí, uzdraviť rany tvojho srdca a naučiť ťa milovať čistou láskou.

Kedy a ako môžeš vstúpiť do hnutia čistých sŕdc? Kedykoľvek! Najskôr sa vyspovedaj a keď prijmeš Ježiša v Eucharistii, úplne sa mu odovzdaj a pomodli sa Modlitbu zasvätenia HČS.

Prosíme ťa, informuj nás o svojom vstupe do HČS. Pošleme ti osobitné požehnanie a vpíšeme ťa do Knihy čistých sŕdc. Každý deň sa pomodli Modlitbu zasvätenia HČS a prakticky uskutočňuj záväzky, ktoré sú v nej obsiahnuté. Keď na teba zaútočí pokušenie, hneď sa obráť k Ježišovi a Panne Márii a volaj: „Pane Ježišu, zachráň ma! Panna Mária, ochraňuj ma!“ Táto krátka modlitba má naozaj veľký účinok. „Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (1 Kor 10, 13).

Každý deň systematicky formuj svoj charakter. Urob si taký denný program, v ktorom bude čas určený na modlitbu, prácu aj odpočinok. Ak budeš týmto záväzkom verný (verná), bude to prejav toho, že plníš Božiu vôľu a že umožňuješ Ježišovi, aby svojou mocou premohol tvoj egoizmus, formoval tvoj charakter a učil ťa milovať čistým srdcom. Večer choď zavčasu spať a ráno zavčasu vstaň, aby si mal(a) čas na modlitbu, cvičenie a raňajky.

Buď odvážnym svedkom Zmŕtvychvstalého a svoj poklad viery zdieľaj s inými. Pri evanjelizácii môžeš používať aj Milujte sa! Každý deň sa v redakcii modlíme ruženec a korunku Božieho milosrdenstva za všetkých čitateľov a členov HČS. Prosíme vás, modlite sa aj vy za nás. Nech je zmŕtvychvstalý Ježiš prameňom vašej trvalej radosti a optimizmu. A odovzdávajte túto radosť aj iným!

Modlitba zasvätenia Hnutia čistých sŕdc

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ bezhraničnou láskou, ktorá chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a uzdravuje najbolestnejšie zranenia. Odovzdávam ti svoju pamäť, rozum a vôľu, dušu a telo s jeho sexualitou. Sľubujem, že sa budem zdržiavať sexuálneho života až do uzavretia sviatostného manželstva. Rozhodujem sa nečítať, nekupovať a nepozerať pornografické časopisy, programy a filmy. (Dievčatá dodajú: ,Rozhodujem sa slušne sa obliekať a neprovokovať v iných žiadostivé myšlienky a túžby.‘) Sľubujem, že sa budem s tebou každý deň stretávať pri modlitbe, čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a poklone Najsvätejšej sviatosti. Rozhodujem sa pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepoddávať sa znechuteniu a bez otáľania vstať z každého hriechu.

Pane Ježišu, uč ma systematicky pracovať na sebe, daj mi schopnosť ovládať svoje sexuálne vzruchy a emócie. Prosím ťa, aby som mal(a) odvahu každý deň kráčať proti prúdu, aby som nikdy nebral( a) drogy a vyhýbal(a) sa akejkoľvek závislosti, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma žiť tak, aby v mojom živote najdôležitejšia bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery až k samotnému žriedlu lásky – k Ježišovi. Podľa príkladu svätého Jána Pavla II. sa ti úplne zasväcujem: ,Totus Tuus, Mária!‘ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu odovzdávam seba, všetko, čím som, každý môj krok, každú chvíľu môjho života. Blahoslavená Karolína, vypros mi dar čistého srdca.

Amen.

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86