Na ceste k láske

autor: svedectvo

„Ak prijmete Kristovo prikázanie čistoty, svet vás označí za ,spiatočníkov‘ a ,tmárov‘ a ponúkne vám ľahkú verziu predmanželského sexu. Ale Božie slovo a jeho pravda sú večné a Ježiš vám bude stále ponúkať hodnotu čistých medziľudských vzťahov a opravdivého naplnenia, aké existuje v kresťanskom manželstve, na ktoré vás pripraví čistota“ (bl. Ján Pavol II.)

Blahoslavený Ján Pavol II. nám hovorí: „Ježiš vás, mladých, pozýva k čistote. Prosí vás, aby ste boli otvorení na iných prostredníctvom dynamiky obsiahnutej vo vašej ľudskej sexualite, ale zároveň potvrdzuje aj hodnotu disciplíny a sebaovládania ako podstatnej súčasti Božieho plánu, ako pozitívnej prípravy na úplné sexuálne darovanie seba samých, ktoré je zmysluplné a pravdivé iba v manželstve.

Ak prijmete Kristovo prikázanie čistoty, svet vás označí za ,spiatočníkov‘ a ,tmárov‘ a ponúkne vám ľahkú verziu predmanželského sexu. Ale Božie slovo a jeho pravda sú večné a Ježiš vám bude stále ponúkať hodnotu čistých medziľudských vzťahov a pravdivého naplnenia, aké existuje v kresťanskom manželstve a na ktoré vás pripraví čistota. Čistota zostáva pozitívnym prejavom ľudskej sexuality a opravdivej lásky. Čistota mladých ľudí je nezlučiteľná s egoizmom a útekom.

Môžete sa rozhodnúť – rozhodnúť sa pre obnovu, rozhodnúť sa pre posilnenie. Mám na mysli rozhodnutie sa pre Krista a pre jeho spôsob života, pre jeho prikázanie lásky. Je to rozhodnutie, o ktorom svätý Pavol napísal: ,Prijať evanjelium napriek protivenstvám.‘

Teraz si v radosti Ducha Svätého obnovme toto rozhodnutie. Urobme to spoločne vydávajúc tak pred celým svetom svedectvo o milosti, ktorú nám dáva Pán.

Mladí, zakričte svetu, že ste si dobrovoľne zvolili Krista a že naozaj veríte v jeho prikázanie lásky; povedzte to svojimi skutkami, pretože ony sú výrečnejšie než slová...

Stojíte v opozícii voči svetu, a preto sa vzoprite diablovmu vábeniu. Pokorne, s modlitbou a silou Kristovho vykúpenia sa usilujte neprestajne premáhať ľudské slabosti a následky dedičného hriechu.

A nikdy nezabúdajte, že Ježiš Kristus je s vami a vo vás. Sila jeho vykúpenia je silnejšia než slabosti všetkých ľudí a všetky hriechy dokopy. On, Ježiš Kristus, Vykupiteľ sveta, vtelené Božie Slovo, Syn večného Otca a Panny Márie nám opakuje: ,Vykroč! Daj sa na cestu! Postav sa ku mne! Vytrvaj v mojej láske! Poď za mnou!!!‘“ (bl. Ján Pavol II., 23. 8. 1983).

Mnohí odpovedali a stále odpovedajú na Ježišovo pozvanie a vstupujú do Hnutia čistých sŕdc. Uverejňujeme niekoľko svedectiev o tom, ako každý deň bojujú za čistotu svojho srdca:

Eva

„Boh vlial do našich sŕdc túžbu žiť v čistote ešte skôr, než sme sa zoznámili. Prvá vec, ktorú sme museli urobiť na začiatku nášho vzájomného vzťahu, bola: povedať si pravdu. Táto pravda znela, že chceme budovať svoj život na Kristovi, a teda bojovať o čistotu.

Na ceste, po ktorej sme išli, bolo veľa ľudí, ktorí otvorene hovorili o tom, ako treba budovať dobré vzťahy. Základom boli pre nás úprimné rozhovory a vzájomné spoznávanie sa. Jasne sme si určovali priority. Stavebným materiálom bola pre nás spoločná modlitba, počas ktorej sme stáli pred sebou samými a predovšetkým pred Bohom v úprimnosti srdca.

Toto je cesta a boj stále trvá. Našou zbraňou sú sviatosti: časté prijímanie Eucharistie a pravidelná spoveď. Pomáha nám aj spoločenstvo – veď spolu ide všetko ľahšie!“

 

Marta

Žiť v čistote mi pomáha to, že nepozerám nečisté filmy ani obrazy, ďalej spoločná modlitba s mojím snúbencom, vzájomne požehnávanie jeden druhého a organizovanie našich stretnutí tak, aby mali konkrétny cieľ – aby sme vedeli, ako budeme spolu tráviť čas... A keď prichádzajú pokušenia, pomáha mi, keď ich nazvem pravým menom. Napríklad hovorím: ,Prosím ťa, dávaj pozor, lebo som pred menštruáciou, keď prirodzene viacej reagujem na sexuálne podnety...‘ Veľkú silu mi dáva aj zasvätenie sa Panne Márii – ona chráni našu čistotu.“

 

Gregor

„Žiť v čistote mi pomáha každodenná svätá omša, na ktorej sa zúčastňujem, lebo chcem prijímať Ježiša v Eucharistii. Pred hriešnym životom ma chráni aj častá spoveď. Okrem toho sa snažím nezabúdať, že Boh, anjeli, nebeskí duchovia a moji známi zosnulí ma stále vidia, čo mi nedovoľuje hrešiť z hanby... Takisto mi pomáha denný program, ktorý ma chráni pred nezmyselným strácaním času alebo zbytočne dlhým odpočinkom. Dôležitá je pre mňa aj svedomitá práca, po ktorej som unavený. Cez voľné dni vykonávam rôzne fyzické aktivity ako upratovanie, pomoc blížnym alebo občas športujem. V rôznych situáciách si pripomínam úryvky z Písma a modlím sa strelné modlitby.“

 

Pavol

„Mne pomáha túžba, ktorú si opakovane vzbudzujem tak často, ako len môžem. Je to túžba po krásnej a čistej manželskej láske a po založení si veľkej a šťastnej rodiny. Proti pokušeniam bojujem tak, že sa viniem k Pánu Bohu tým pevnejšie, čím mi je ťažšie – predovšetkým prostredníctvom adorácie Najsvätejšej sviatosti.“

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86