Hnutie čistých sŕdc

autor: P. Mieczysław Piotrowski TChr s redakčným spoločen

Sme svedkami toho, ako ateistické masmédiá nazývajú zlo dobrom a dobro zlom a ako propagujú hriechy nečistoty (pornografiu, predmanželské spolužitie, manželskú neveru, rozvody, homosexuálne vzťahy, antikoncepciu, interrupciu a pod.).

Vysmievajú sa z Cirkvi a z tých, čo bojujú o svoju čistotu a snažia sa žiť podľa Ježišových slov. Spôsob zmýšľania tých, čo šíria demoralizáciu, je návratom k pohanskej neviazanosti Rímskej ríše. Starorímski pohania sa najviac divili tomu, že kresťania odvrhli nemravný spôsob zmýšľania a správania, ktorý oni považovali za normálny a ktorý sa vyznačoval zabíjaním nenarodených detí, praktizovaním homosexuality, manželskej nevery, rozvodmi a predmanželským spolužitím.

Ježiš nám jednoznačne hovorí, že vedomé, dobrovoľné sexuálne skutky mimo sviatostného manželstva (smilstvo, cudzoložstvo, homosexuálny pohlavný styk, petting a masturbácia) sú ťažké hriechy, pretože ničia lásku, prehlbujú egoizmus a robia človeka závislým na sexuálnych zážitkoch. Hriechy nečistoty patria medzi ťažké hriechy: „Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva“ (1 Kor 6, 9 – 10). A na inom mieste Sväté písmo hovorí: „Lebo to je Božia vôľa, vaše posvätenie: aby ste sa zdržiavali smilstva a aby každý z vás vedel mať svoju nádobu vo svätosti a v úcte, nie v náruživej žiadostivosti ako pohania, ktorí nepoznajú Boha, aby nik v tejto veci nevybočil z medzí a nepodvádzal svojho brata, lebo Pán sa za to všetko pomstí, ako sme vám už povedali a dosvedčili. Veď Boh nás nepovolal pre nečistotu, ale pre posvätenie. A kto týmto pohŕda, nepohŕda človekom, ale Bohom, ktorý vám dáva aj svojho Svätého Ducha“ (1 Sol 4, 3 – 8).

Ježiš chce pre každého z nás dobro a šťastie. Nežiada od nás nemožné. Preňho neexistujú beznádejné situácie ani otroctvo, z ktorého by nás nedokázal oslobodiť. On nás dokáže zdvihnúť z každého pádu, oslobodiť z najpevnejších pút zla a uzdraviť choroby našej duše. Môže to urobiť aj v tvojom živote – musíš mu iba dôverovať, radikálne skoncovať s tým, čo ťa pobáda k hriechu, a každý deň sa vystaviť uzdravujúcemu pôsobeniu jeho lásky. Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša napísala: „Nerozumiem tým, ktorí sa boja takého nežného Priateľa... Vidím, že stačí len to, že uznám svoju malosť a že sa vrhnem do Božieho náručia ako dieťa.“ Ježiš hovorí: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí“ (Mt 9, 12). Stačí, ak sa s bremenom svojich hriechov, zlých náklonností a slabostí „vrhneme do Otcovho náručia“, ktorý vo sviatosti pokánia sníma naše hriechy a v Eucharistii a každodennej modlitbe nás uzdravuje a napĺňa pokojom. Uzdravenie a duchovná premena si vyžadujú čas. Pri tomto procese potrebujeme pokoj, vytrvalosť, odovzdanosť a úplnú dôveru v Ježiša. Bez pomoci Božej milosti, spoliehajúc sa iba na svoje sily, nedosiahneme nič. Nikdy sa nevzdávaj! Ak padneš, neváhaj a choď hneď k Ježišovi, ktorý na teba čaká vo sviatosti pokánia, aby ťa oslobodil z otroctva hriechu. A vyzbroj sa pokorou, teda pravdou o tom, že vlastnými silami nedosiahneš nič. Víťazstvo je možné len vtedy, ak sa spojíš s Ježišom. On sám totiž povedal: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15, 5).

Ak zanedbávaš modlitbu, ak sa vzdávaš a prestávaš bojovať o čisté srdce, ak po ťažkom hriechu odmietaš ísť na spoveď, znamená to, že si ešte v zajatí pýchy. Pýcha je počiatkom všetkých hriechov a „kto sa jej pridŕža, je plný zlorečených činov: ona ho navždy rozvráti“ (Sir 10, 15).

Ježiš ťa pozýva do Hnutia čistých sŕdc, lebo ťa chce naučiť milovať, chce ťa naučiť byť pokorným (pokornou). V tejto „klinike čistých sŕdc“ chce uzdraviť tvoje zranené srdce. Neboj sa tohto jedinečného dobrodružstva, akým je dozrievanie v láske spolu s Ježišom. Ak chceš vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc, pristúp najskôr ku sviatosti zmierenia, prijmi Ježiša v Eucharistii a celkom sa mu odovzdaj slovami Modlitby zasvätenia HČS:

Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ bezhraničnou láskou, ktorá chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a uzdravuje najbolestnejšie zranenia. Odovzdávam ti svoju pamäť, rozum a vôľu, dušu a telo s jeho sexualitou. Sľubujem, že sa budem zdržiavať sexuálneho života až do uzavretia sviatostného manželstva. Rozhodujem sa nečítať, nekupovať a nepozerať pornografické časopisy, programy a filmy. (Dievčatá môžu dodať: ,Rozhodujem sa slušne sa obliekať a neprovokovať v iných žiadostivé myšlienky a túžby.‘) Sľubujem, že sa budem s tebou každý deň stretávať pri modlitbe, čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a poklone Najsvätejšej sviatosti. Rozhodujem sa pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepoddávať sa znechuteniu a bez otáľania vstať z každého hriechu.

Pane Ježišu, uč ma systematicky pracovať na sebe, daj mi schopnosť ovládať moje sexuálne vzruchy a emócie. Prosím ťa, aby som mal(a) odvahu každý deň kráčať proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa akejkoľvek závislosti, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma žiť tak, aby v mojom živote najdôležitejšia bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery až k samotnému žriedlu lásky – k Ježišovi. Podľa príkladu blahoslaveného Jána Pavla II. sa ti úplne zverujem: ,Totus tuus, Mária!‘ Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu odovzdávam seba, všetko, čím som, každý môj krok, každú chvíľu môjho života. Blahoslavená Karolína, vypros mi dar čistého srdca.

Amen.

Členovia HČS sa takto každý deň zasväcujú Ježišovi a Panne Márii. Táto modlitba im pripomína ich záväzky a pomáha im uvádzať ich do praxe. Ak sa rozhodneš byť jedným (jednou) z nich, daj nám o tom vedieť, aby sme ťa vpísali do Knihy čistých sŕdc a poslali ti osobitné požehnanie. Časopis Milujte sa! je formačným časopisom členov HČS na celom svete. Čítaj ho a používaj pri evanjelizácii svojho okolia. V redakcii sa za každého z vás modlíme.

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86