Dar lásky prežívaný v pravde

autor: Conferencia Episcopal canadiense

„Fascinácia sexom je stará ako ľudský rod; pohlavné spolužitie je pre všetkých veľmi dôležité. Preto nás neprekvapuje, že žijeme v spoločnosti, ktorá pripisuje sexualite veľký význam... Ako máme využiť tento vzácny dar? Našťastie, Božia múdrosť a Božie slovo osvecujú našu cestu.“

Uverejňujeme úryvky z poučného Pastierskeho listu mladým ľuďom, ktorý napísali kanadskí biskupi v roku 2011. Uvádza sa v ňom: „Vo Svätom písme a v učení Cirkvi nachádzame neomylné rady, ktoré nám ukazujú, ako máme prežívať svoju sexualitu s obdivom a s úctou voči Božiemu plánu lásky.“ Keď sa Boh stal skutočným človekom, „použil ľudské telo, aby svoju lásku sprítomnil v našom svete. Takže telo je bránou k spáse, a preto je veľmi dôležité, ako sa k nemu správame. Biblia kladie základ tým, že nám hovorí, ako máme prežívať svoju sexualitu zachovávajúc si ľudskú dôstojnosť, pochádzajúcu od Boha, ktorý nás stvoril na svoj obraz a podobu (Gn 1, 27). Na samom počiatku stvorenia nám Boh nedal na komunikáciu iba jeden jazyk. Okrem daru reči nám dal aj telo, ktoré sa vyjadruje pomocou gest, ktoré samy osebe nie sú rečou. Podobne ako naše slová ukazujú to, kým skutočne sme, tak aj reč nášho tela odhaľuje našu skutočnú povahu. Boh nás žiada, aby sme ,reč sexuality‘ používali pravdivo, pretože iba tak budeme môcť svoju pohlavnosť prežívať radostne.

Dar sexuality prežívaný v pravde Cirkev nazýva čistotou. Dnes sa čistota mylne vysvetľuje ako nemoderná, staromódna, ako prejav strachu vášní alebo sexuálnych zábran. V skutočnosti je čistota oveľa viac než iba abstinenciou sexuálnych vzťahov. Cudnosť nás pozýva k čistote mysle aj tela. Ak nevychovávame seba samých k čistote srdca a mysle, odzrkadľuje sa to aj v prejavoch nášho tela. Ak nekontrolujeme svoje túžby a vášne, nie sme dôveryhodní v malých, a už vonkoncom nie vo veľkých veciach. Bez čistého srdca a mysle budeme aj naďalej otrokmi svojich vášní a slabostí. Ak nevieme povedať ,nie‘, potom ani naše ,áno‘ nič neznamená. Čím viac sa budeme usilovať o čistotu a urobíme z nej svoj životný štýl, tým väčší počet ľudí v nás pocíti prítomnosť Ducha Svätého.

Naše telá: chrámy Ducha Svätého

Apoštol Pavol v Liste Korinťanom napísal: ,A neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nepatríte sebe? Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele‘ (1 Kor 6, 19 – 20).

Keď sme sa vo chvíli krstu stali kresťanmi, Duch Svätý si urobil príbytok v našom tele. Je to nádherná pravda. Ak je naše telo chrámom Ducha Svätého, aká veľká je potom naša dôstojnosť!? Práve preto majú iní nachádzať Boha skrze nás. Ale naozaj si vážime svoje telo?

Sexualita je dar od Boha a základná súčasť toho, čo nás robí ľuďmi.

Každý z nás je pozvaný k tomu, aby v sebe samom uznal tento dar ako aj toho, ktorý nám ho dal. Ak tento dar používame podľa Otcovej vôle, oslavujeme ho a zväčšujeme jeho kráľovstvo. Ak svoju sexualitu prežívame správne, primerane svojmu stavu, iní ľudia budú môcť skrze náš postoj nájsť Boha.

Život v čistote dnes

Naša sexualita a duchovný život sú navzájom úzko spojené. Čistý, cudný človek integruje svoju sexualitu do celku svojej osobnosti, čím vyjadruje svoju vnútornú, telesnú aj duchovnú celistvosť. Čistý človek je schopný nadväzovať s inými ľuďmi naozaj ľudské vzťahy, v ktorých sa odráža jeho životný stav: zasvätený celibát, manželský zväzok alebo slobodný stav.

Žiť podľa čnosti čistoty znamená podriadiť svoju túžbu po sexuálnej rozkoši rozumu a viere... Čnosť čistoty si vyžaduje, aby sme spojili sily lásky a života, ktoré sú v každom z nás. Toto spojenie robí človeka vnútorne celistvým, pričom odmieta akékoľvek správanie, ktoré by túto celistvosť mohlo zničiť. Čistí ľudia netolerujú dvojitý život ani klamstvá ,reči‘ tela...

Život v čistote nie je ľahký vo svete západnej kultúry, ktorá je presiaknutá sexom. Nie je možné prejsť cez nákupné stredisko, zapnúť si počítač alebo televízor, pozrieť si reklamu alebo knihu v kníhkupectve bez toho, aby sme neboli vystavení útoku najrozmanitejších sexuálnych symbolov. Pornografia nebola nikdy taká rozšírená ako dnes. Môžeme dokonca povedať, že dosiahla rozmery epidémie. Je zneuctením autentického pohlavného úkonu, podnecuje k masturbácii a k mimomanželskému sexuálnemu styku a oddeľuje milostný sexuálny úkon od plodnosti.

V takomto prostredí je výzva žiť v čistote náročná pre všetkých: pre slobodných, pre manželov aj pre zasvätených. Okolitý svet propaguje deformovaný pohľad na vzťahy a na ľudské telo. Sú to idey, ktoré môžu spôsobiť, že ľudia stratia rovnováhu a dovolia, aby ich ovládol 
de-štruktívny pohľad na sexualitu. Ak chceme zostať verní svojmu krstnému záväzku a odolávať pokušeniam, musíme si vytvoriť stratégiu, ktorá nám umožní žiť vo svätosti a v pravde.

Čistota slobodných ľudí

Od ľudí, ktorí nevstúpili do manželského zväzku, si čistota vyžaduje abstinenciu, pretože Boží plán určuje, že sexuálne spolužitie patrí do manželstva. Keď sa dvaja ľudia začínajú spolu stretávať, zachovanie čistoty im umožní sústrediť sa na to, čo je dôležité, a vyhnúť sa vzájomnému zneužívaniu. Spolu môžu prežiť, čo to znamená opravdivo milovať, a môžu sa naučiť vyjadrovať svoje city zrelým spôsobom. Čistota zvýrazňuje vzájomnú lásku dvoch ľudí a hovorí: ,Budem trpezlivý a čistý. Vážim si ťa.‘ Znamená to ponechať si sexuálny prejav lásky iba pre svojho manželského partnera.

Ak dvojica nezachováva čistotu, jej chápanie lásky sa obmedzuje iba na telesný rozmer zväzku. Toto degeneruje jej dozrievanie k manželstvu a vystavuje jej zväzok riziku.

Tí, ktorí cítia sexuálnu príťažlivosť k rovnakému pohlaviu, sú takisto povolaní k cudnosti s tým, že aj oni môžu rásť v kresťanskej svätosti, a to prostredníctvom sebaovládania, modlitby a prijímania sviatostí.

Čistota v manželstve

Sexualita je naozaj ľudská vtedy, ak je súčasťou výlučného zväzku jedného človeka s druhým, ak je prejavom úplného, celoživotného a vzájomného daru ženy a muža. Pápež Ján Pavol II. napísal: ,Iba čistý muž a iba čistá žena sú schopní opravdivo milovať.‘ Znamená to, že aj manželia sú pozvaní k čistote, ak chcú kráčať po ceste opravdivej lásky.

Manželia, ktorí žijú v čistote, môžu mať vášnivý sexuálny život. Čistota vo zväzku muža a ženy im pomáha milovať sa navzájom ako osoby a nezredukovať jeden druhého na predmet rozkoše a uspokojenia.

Napriek tomu, čo naznačujú médiá a Hollywood, hodnota pohlavného styku nespočíva v uvoľnení alebo fyzickom uspokojení. Každé fyzické potešenie by malo viesť ku konečnému vyjadreniu lásky medzi mužom a ženou, k totálnemu a celkovému odovzdaniu sa jedného človeka druhému. Sexuálne spolužitie v manželstve môže byť natoľko intímne, že je súčasne emocionálnym, intelektuálnym, telesným aj duchovným zážitkom. Ono upevňuje a dopĺňa manželské spojenie. Preto má byť sexuálny úkon aktom, ktorý manželov zjednocuje a robí ich otvorenými na prijatie potomstva. Iné druhy sexuálnej aktivity sú považované za nečisté. Napriek rozkoši, ktorá môže byť pri sexuálnom úkone prítomná, sú niektoré sexuálne aktivity zneužitím, pretože nespĺňajú Boží zámer.

Čistota v živote zasvätených osôb a celibát

Boh povoláva niektoré ženy a niektorých mužov v Cirkvi k životu v zasvätenej čistote pre Božie kráľovstvo. Táto charizma si vyžaduje zrieknuť sa manželstva a má človeka bezprostrednejšie spojiť s Bohom. Podľa príkladu Krista a jeho matky je zasvätené panenstvo Božím darom pre ,tých, ktorým je to dané‘ (Mt 19, 11). Podobne aj kňazi Rímskokatolíckej cirkvi sľubujú celibát pred diakonskou vysviackou.

Ale aj tí, ktorí sú povolaní k zasvätenému panenstvu alebo celibátu, musia naďalej bojovať, aby boli čistí v myšlienkach, postojoch a v skutkoch. Čistota má vytvárať ,priestor‘, ktorý oslobodzuje ľudské srdce, aby mohlo horieť láskou k Bohu a ku všetkým ľuďom. Ak však rozhodnutie žiť v celibáte nie je zintegrované s celým životom, môže viesť k egocentrizmu. Zasvätený život a život v celibáte znamená povedať ,áno‘ láske, ktorá má naplniť život povolaných nadšením a vášňou.

Pestovanie čistoty a návrat k nej v živote konkrétneho človeka

Katolíci sú povolaní k tomu, aby iným ukazovali príklad čistoty života. Prostredníctvom toho, že milujeme dar svojho tela a že pomáhame iným nachádzať opravdivú úctu k sebe samým, ukazujeme Bohu, ako veľmi ho milujeme.

Každý mladý človek, ktorý chce byť čistý alebo sa vrátiť k čistému životu, má šancu vziať kríž a kráčať za Ježišom. Sľúbil, že bude stále s nami, aby nám pomáhal. Pán nás nikdy neopúšťa, ale musíme byť otvorení na prijatie jeho pomoci.

Ježiš nás prosí, aby sme sa ustavične modlili. Je to nevyhnutné pre každého, kto chce získať čnosť čistoty. Spojiť sa s Kristom prostredníctvom trvalého puta modlitby je jedinou cestou k úspechu...

Sviatosti zmierenia a Eucharistie nám pomáhajú na našej každodennej ceste k čistému životu. Ak spáchame hriech nečistoty sami alebo s iným človekom, sviatosť zmierenia nám prinesie Božie odpustenie a milosrdnú lásku. Jediné, čo musíme urobiť, je prísť k trónu milosti s úprimnou ľútosťou vyjadrenou v spovedi, a môžeme si byť istí, že nám budú odpustené všetky naše hriechy. Môžeme ešte raz začať odznova a s nádejou.

Eucharistia je vrcholom našej viery, pretože v tejto sviatosti vstupujeme do intímneho zjednotenia s Ježišom Kristom tým, že prijímame jeho telo, krv, dušu a božstvo vo svätom prijímaní. Jeho telo nás oživuje a posväcuje naše telo.

Požiadavky čistoty

Čistota je prejavom úcty voči ľuďom a schopnosti darovať seba samého. Je uistením o tom, že sme milovaní pre to, kým sme, a zárukou toho, že aj my milujeme iných pre nich samých, a nie pre rozkoš, ktorú nám môžu poskytnúť.

V kultúre, ktorá chce všetko dosiahnuť okamžite, nás čistota učí čakať. Zamyslime sa: Chceme sexuálnu aktivitu teraz alebo chceme niečo lepšie, hoci získať to si bude vyžadovať trochu viac času? Žiť čestne a čisto znamená nepodľahnúť nátlaku zo strany priateľov, ktorí si azda myslia, že sexuálna aktivita je výlučným prejavom mužskosti alebo ženskosti.

Dnešné predsudky voči čistote sú veľmi znepokojujúce, pretože vytvárajú taký obraz o sexualite, ktorý povzbudzuje ľudí k tomu, aby sa ,spájali s druhými‘ pre dosiahnutie rozkoše. Nie je to iba útok proti dôstojnosti človeka, ale tento názor robí z toho, kto sa podľa neho riadi, otroka praktík, ktoré mu spôsobia telesné, emocionálne a psychologické škody. Okrem toho nemožno zmenšovať ani bagatelizovať veľmi často sa vyskytujúce zotročujúce a škodlivé dôsledky závislosti od pornografie, zvlášť od internetovej pornografie.

Čistota si vyžaduje trvalú disciplínu. Znamená to usporiadať si srdce: postav Boha na prvé miesto a všetko ostatné bude na správnom mieste. Žiť v čistote znamená žiť podľa plánu, pre ktorý nás Boh stvoril. Snaha ovládať svoj sexuálny pud môže byť náročná, ba až bolestná, no vedie mužov a ženy k sexuálnej zrelosti a prináša im vnútorný pokoj.

Čistota je trvalá výzva

Žiť v čistote dnes znamená neplávať s prúdom dominujúcej kultúry! Sme povolaní kráčať za Ježišom a vytvárať protikultúru. Ak chceme nájsť pokoj a radosť, musíme žiť v súlade s Božou vôľou. Boh nás stvoril na svoju podobu a ak budeme žiť podľa jeho prikázaní, budeme šťastní. Samozrejme, Ježiš nepovedal, že to bude ľahké. Povedal: ,Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma‘ (Mk 8, 34).

Čistota je výzva – ale nie je nemožná. Môžeme si nájsť priateľov, ktorí chcú takisto žiť v čistote: ľudí, ktorí nás podporia na našej ceste. Môžeme sa obliekať slušne svedčiac o tom, že sme všetci stvorení na Boží obraz a podobu a že naše telá sú sväté. Môžeme si múdro voliť spôsob zábavy a vybrať si to, čo povznáša na duchu a vyjadruje pravdu, krásu a dobro. A najdôležitejšie je to, že môžeme žiť v spojení s Kristom – vďaka pravidelnému prijímaniu sviatostí, zvlášť sviatosti zmierenia.

Prax vyznávania hriechov nečistoty spojená s rozhovorom o pokušeniach s duchovným vodcom nám môže pomôcť očistiť si myšlienky a srdce. Môže nás naučiť byť pokornými, čo potrebujeme na to, aby sme boli schopní prijať svoje slabosti. Zároveň nás spoveď posilní silou Ježiša Krista, ktorá nám pomôže rásť v čistote.“

Z Pastierskeho listu katolíckych biskupov Kanady mladým ľuďom

Translated and reproduced with the permission of the Canadian Conference of Catholic Bishops.

www.cccbpublications.ca/chastity

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86