Ak s niekým chodíš

autor: ks. M. Piotrowski TChr z zespołem redakcyjnym

Nepodľahni tlaku svojho okolia, ktoré sa ti snaží nahovoriť, že musíš „mať“ čo najskôr svojho chlapca alebo dievča a chodiť na rande. Chráň si svoju slobodu a nehľadaj lásku nasilu

Ak s niekým chodíš, nezabúdaj, že počas vašich stretnutí by ste si mali nájsť čas na modlitbu – aby ste poďakovali Ježišovi za jeho nezištnú lásku a poprosili ho o dar čistého srdca. Keď ste spolu, prehlbujte svoje priateľstvo, spoznávajte sa navzájom, zdieľajte spolu svoju vieru, ako aj svoje radosti a problémy. Rande si plánujte tak, aby vám nebránilo plniť si každodenné povinnosti. Učte sa milovať čistým srdcom a odpúšťať si navzájom, formujte svoj charakter a prekonávajte egoizmus. Ak uvažuješ o spoločnom manželstve, polož si otázku, či si zrelý (zrelá) na prijatie tejto sviatosti a či je na to zrelé (zrelý) aj tvoje dievča (tvoj chlapec). Úprimne si odpovedz na otázku, či tvoj kandidát na manžela (tvoja kandidátka na manželku) verí v Boha, žije podľa evanjelia, modlí sa a prijíma sviatosti. Zamysli sa, či je dostatočne zrelý (zrelá) na to, aby verne zachovával(a) manželskú prísahu a s láskou si plnil(a) manželské aj rodičovské povinnosti Ak si tvoj chlapec (tvoje dievča) nerobí nič z Božích prikázaní, nemodlí sa, neprijíma sviatosti, pohŕda Duchom Svätým a čistotou srdca a za každú cenu si vynucuje predmanželské spolužitie, určite sa do manželstva nehodí. Musíš sa s ním (s ňou) hneď rozísť, hoci emócie ťa od toho budú odhovárať. Manželstvo sa totiž nebuduje na sexuálnom vzrušení a zaľúbenosti, ale na spoločnom úsilí a na spoločnom cieli, ktorým je svätý život s Bohom a pre Boha.

Nezabúdaj, že za dobrého manžela či manželku sa musíš modliť.

Aké nebezpečenstvá číhajú na zamilovaných?

Je nebezpečné tráviť príliš veľa času osamote, iba vo dvojici. Vtedy hrozí taká telesná blízkosť, ktorá môže viesť k strate čnosti čistoty – čiže k takému zmyslovému a citovému prežívaniu, ktoré zničí čistú lásku.

Zamilovaní nesmú nikdy zabúdať, že pred svadbou nemajú právo na sexuálne spolužitie. Toto právo im dá Boh vo chvíli prijatia sviatosti manželstva. Sexuálne spolužitie je vyhradené iba pre manželov. Má vyjadrovať úplné sebadarovanie – darovanie svojho tela aj duše, všetkých svojich telesných aj duchovných hodnôt manželskému partnerovi. Takéto úplné telesno-duchovné zjednotenie sa manželov v sexuálnom úkone je možné iba vďaka Kristovi, ktorý je prítomný vo sviatosti manželstva. Ak manželia žijú v posväcujúcej milosti, ich sexuálne spolužitie je prameňom ich posvätenia a úžasnej jednoty v Kristovi a s Kristom.

Zato sexuálne spolužitie mimo sviatostného manželstva je veľká duchovná tragédia, je to porušenie šiesteho Božieho prikázania a pretrhnutie puta lásky s Bohom. Takto človek vstupuje do stavu smrteľného hriechu a môžu ho zotročiť nečistí duchovia. Mimomanželské spolužitie zabíja lásku a spôsobuje veľkú duchovnú skazu v srdciach tých, čo sa tohto hriechu dopúšťajú. Nezabúdajme, že pri mimomanželskom sexuálnom spolužití nie je možné celkom, bezpodmienečne a natrvalo sa darovať druhému človeku a prijať zodpovednosť za dar potomstva.

Preto musíte už na začiatku svojho chodenia urobiť veľmi dôležité rozhodnutie, že pred svadbou nebudete spolu žiť.

Obdobie chodenia a snúbenectva je pre vás úžasným časom prehlbovania svojho duchovného puta s Ježišom a medzi sebou navzájom. Je to čas rozvoja vzájomného priateľstva a spoznávania sa, je to čas formovania svojho charakteru a schopnosti riešiť konflikty; je to čas vzájomnej podpory v ťažkých situáciách.

Nádherný dar vašej lásky si vyžaduje, aby ste si vytrvalo formovali charakter, vykoreňovali svoj egoizmus a kládli na seba vysoké nároky.

Vo vzájomných vzťahoch existujú isté hranice, ktoré sa nesmú prekračovať.

Predovšetkým nesmiete medzi vami vznikať taká telesná blízkosť a také prejavy nežnosti, aké patria iba manželom. Nestretávajte sa na miestach, ktoré vytvárajú príležitosť pre hriech nečistoty. Musíte vylúčiť všetky formy pettingu (vzájomnej masturbácie, dotykov intímnych častí tela, vášnivých bozkov), pretože tento ťažký hriech by vo vás podnietil egoizmus, ktorý by postupne zničil vašu lásku. Bozk na líce ako medzi bratom a sestrou sú dostatočným prejavom náklonnosti v tejto etape vzťahu. Mali by ste sa spolu rozprávať o predmanželskej aj manželskej čistote, ktorá si vyžaduje sebadisciplínu. Láska nie je tam, kde nie je čisté srdce, pretože iba človek čistého srdca je zrelý pre lásku a dokáže milovať. Musíte sa navzájom podporovať a pomáhať si dozrievať v láske. Ježiš vás pozýva do spoločenstva Hnutia čistých sŕdc, kde vám chce dať všetko, čo potrebujete pre to, aby ste získali dar čistého srdca.

Pre tých, čo sa dopustili omylu a stratili panenstvo, platí iba jedna rada: choďte čo najskôr na spoveď, vyznajte Ježišovi všetky svoje hriechy, úprimne ich oľutujte a rozhodnite sa skoncovať s hriechom nečistoty. Vtedy vám Ježiš odpustí a postupne vo vás obnoví túžbu po svätosti a vráti vám radosť z čistej lásky, slobodu a čistotu srdca.

Hnutie čistých sŕdc

Ježiš pozýva všetkých do spoločenstva Hnutia čistých sŕdc, pretože chce formovať náš charakter, oslobodiť nás od všetkých závislostí, uzdraviť naše rany a naučiť nás milovať čistou láskou.

Kedy a ako môžeš vstúpiť do Hnutia čistých sŕdc? Vždy! Najskôr sa vyspovedaj a keď prijmeš Ježiša v Eucharistii, odovzdaj mu svoje srdce a pomodli sa nasledujúcu Modlitbu zasvätenia HČS:

„Pane Ježišu, ďakujem ti, že ma miluješ bezhraničnou láskou, ktorá chráni pred zlom, dvíha z najväčších pádov a uzdravuje najbolestnejšie zranenia. Odovzdávam ti svoju pamäť, rozum a vôľu, dušu a telo spolu so svojou sexualitou. Sľubujem, že sa budem zdržiavať sexuálneho života až do uzavretia sviatostného manželstva. Rozhodujem sa nečítať, nekupovať a nepozerať pornografické časopisy, programy ani filmy. (Dievčatá môžu dodať: ,Rozhodujem sa slušne obliekať a neprovokovať v iných žiadostivé myšlienky ani túžby.‘) Sľubujem, že sa budem s tebou každý deň stretávať pri modlitbe a čítaní Svätého písma, v častom prijímaní Eucharistie a poklone Najsvätejšej sviatosti. Rozhodujem sa pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, nepoddávať sa znechuteniu a bez otáľania vstávať z každého hriechu.

Pane Ježišu, uč ma systematicky pracovať na sebe. Daj mi schopnosť ovládať moje sexuálne vzruchy a emócie. Prosím ťa o odvahu pri každodennom kráčaní proti prúdu, aby som nikdy nebral(a) drogy a vyhýbal(a) sa akejkoľvek závislosti, predovšetkým alkoholu a cigaretám. Uč ma konať tak, aby v mojom živote najdôležitejšia bola láska.

Panna Mária, moja Matka, veď ma po cestách viery až k samotnému žriedlu lásky – k Ježišovi. Podľa príkladu blahoslaveného Jána Pavla II. sa ti chcem celkom zasvätiť: ,Totus Tuus,  Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasväcujem seba, všetko, čím som, každý môj krok, každú chvíľu môjho života. Blahoslavená Karolína, vypros mi dar čistého srdca. Amen.“

Túto modlitbu sa snaž pomodliť každý deň, aby si nezabudol (nezabudla) na svoj záväzok a mal(a) silu prakticky ho uskutočňovať. Keď ťa prepadne pokušenie a znechutenie, nezabúdaj, že „Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať“ (1 Kor 10, 13). Najdôležitejšie je vytrvať pri Ježišovi: „Túto slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva“ (Gal 5, 1).

Informuj nás o svojom vstupe do HČS, aby sme ťa mohli zapísať do Knihy čistých sŕdc a poslať ti osobitné požehnanie.

Nezabúdaj ani na každodenné, systematické formovanie svojho charakteru a na sebavýchovu. Plň si preto všetky záväzky obsiahnuté v Modlitbe zasvätenia HČS. Systematická práca na sebe spočíva v tom, že si budeš pestovať silnú vôľu premáhaním svojich egoistických postojov a správania. Vytvor si denný program, aby si mal(a) čas na modlitbu, prácu a odpočinok. Nezabudni ani na prehlbovanie svojich náboženských vedomostí prostredníctvom čítania nášho formačného časopisu. Sebadisciplína pri zachovávaní denného programu, ktorý si vytvoríš, ti veľmi pomôže pri premáhaní sebectva, formovaní charakteru a dozrievaní v láske. Vyžaduj od seba veľa v štúdiu aj v práci a uč sa dobre odpočívať. Chodievaj skoro spať, pretože spánok medzi 22. a 24. hodinou najlepšie regeneruje organizmus. Vstávaj zavčasu, aby si mal(a) čas na modlitbu a na telesné cvičenie. Venuj sa nejakému športu, pretože šport je najlepšou formou aktívneho odpočinku.

Pán Ježiš vás prosí, aby ste písali a posielali nám svoje svedectvá. Takto totiž môžete odovzdať poklad svojej viery aj iným, pomôcť im žiť pre Ježiša a vstúpiť do veľkého dobrodružstva dozrievania v láske a boja za čisté srdce. Propagujte medzi svojimi priateľmi časopis Milujte sa! Na tento účel vám môžeme poslať dodatočné výtlačky. Aj prostredníctvom teba sa chce Ježiš dotknúť tých, čo sa stratili. Každý deň sa v našej redakcii modlíme za vás všetkých: o 7. hodine ráno sa modlíme ruženec a o 15. hodine korunku Božieho milosrdenstva. Modlime sa za seba navzájom, aby Ježišovo zmŕtvychvstanie bolo najväčším prameňom našej radosti. Buďme odvážnymi svedkami Zmŕtvychvstalého!

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86