Hnutie čistých sŕdc

Hnutie čistých sŕdc
 • Obnovme módu čistoty
 • Čo to znamená žiť v čistote? Je to zriekanie, ktoré nás okráda o šťastie, alebo askéza, ktorá presahuje naše sily? Dá sa dnes vôbec hovoriť o hodnote čistoty?

 • Nedajme sa zmanipulovať
 • Jediný dôveryhodný odborník v oblasti sexuality je Ježiš Kristus. On nám zjavil úplnú pravdu o človeku, ktorý má telo a nesmrteľnú dušu a je povolaný do spoločenstva lásky s Bohom.

 • „Kultúra života“ a „kultúra smrti“
 • „Stojíme tvárou v tvár nadľudskému, dramatickému zápasu medzi zlom a dobrom, medzi smrťou a životom, medzi ,kultúrou smrti‘ a ,kultúrou života‘,“ povedal Ján Pavol II. v Evangelium vitae (28).

 • Hnutie verných sŕdc
 • „S vnútornou radosťou a hlbokým potešením hľadí Cirkev na tie rodiny, ktoré ostávajú verné učeniu evanjelia, ďakuje im za vydávané svedectvo a povzbudzuje ich“ (Záverečná správa mimoriadnej synody biskupov, 18. október 2014).

 • HVS – svedectvá
 • Viem, že musím byť verný svojej manželke, viem, čo znamenajú slová prísahy. Uvedomujem si, že som urobil veľa chýb a že vo veľkej miere nesiem zodpovednosť za našu manželskú krízu

 • Radšej zomrieť' ako zhrešiť
 • V roku 2014 uplynulo sto rokov od mučeníckej smrti patrónky Hnutia čistých sŕdc blahoslavenej Karolíny Kózkovej. Dráma jej mučeníctva sa odohrala počas prvej svetovej vojny dňa 18. novembra 1914 v dedine Wał- Ruda, ktorá sa nachádzala neďaleko línie deliacej ruský a rakúsky front.

 • Druhá šanca?
 • V Talmude sa píše, že keď sa manželia rozvedú, na oltár jeruzalemského chrámu padajú slzy. Ale nielen Boh plače kvôli rozbitým rodinám. Výskumy dokazujú, že rozvod vždy zanecháva hlbokú a trvalú traumu v psychike manželov a zvlášť negatívne ovplyvňuje život ich detí...

 • Zažila som veľké zázraky
 • „Sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím... Tak mi Pán Boh pomáhaj.“ Celým srdcom som verila slovám manželského sľubu, ktorý sme si dali v deň nášho sobáša.

 • Cesta k slobode
 • Dôvera vo vlastné sily je začiatkom pýchy, ktorá pôsobí ako prudký jed zlého ducha

 • Hnutie čistých sŕdc
 • Sme svedkami toho, ako ateistické masmédiá nazývajú zlo dobrom a dobro zlom a ako propagujú hriechy nečistoty (pornografiu, predmanželské spolužitie, manželskú neveru, rozvody, homosexuálne vzťahy, antikoncepciu, interrupciu a pod.).

 • Blahoslavení čistého srdca
 • „Čo sa stalo s prikázaním: ‚Nezosmilníš‘ v našom živote?“, pýtal sa nás svätý Ján Pavol II. „Skutočne manželom záleží na tom, aby sa ich deti rodili z čistých manželov? Nosíme v sebe pocit, že ľudské telo je určené na zmŕtvychvstanie a že sa máme starať o zachovanie jeho dôstojnosti?

 • Predkladám ti život a smrť
 • Rodová ideológia tvrdí, že pohlavie človeka má kultúrny charakter, a preto sa v priebehu života môže meniť. Toto tvrdenie je však v rozpore s vedeckými faktami, prirodzeným zákonom, s pravdou o človeku, ako nám ju zjavil Kristus, ba aj v rozpore so zdravou logikou a zmýšľaním.

 • Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86