Neboj sa byť svetlom!

autor: Mirosław Rucki, ks. M. Piotrowski

Výrečným symbolom 28. svetových dní mládeže v Rio de Janeiro bola známa socha Krista Vykupiteľa, ktorá sa týči nad týmto brazílskym mestom a venčí jeho nádhernú scenériu. Kristova otvorená náruč je prejavom jeho bezpodmienečnej lásky.

Ježiš chce všetkých ľudí pritiahnuť k svojmu dobrotivému srdcu, odpustiť im hriechy a darovať im dokonalé šťastie v nebi. Ježiš to robil aj počas SDM v Rio de Janeiro, na ktorých sa zúčastnilo vyše 3,5 milióna mladých ľudí zo 175 krajín, 7814 kňazov, 644 biskupov a 28 kardinálov. Okrem nich bolo prítomných 6,5 tisíc akreditovaných novinárov z 57 krajín. Mladí pútnici z celého sveta vyjadrovali svoju radosť na uliciach, v metre, počas katechéz a predovšetkým počas svätých omší a modlitbových stretnutí s pápežom Františkom. Všetci sa nadchýnali krásnou prírodou – oceánom, plážami, horami a zeleňou, uprostred ktorých je položene mesto s dobrosrdečnými a pohostinnými obyvateľmi. Žiaľ, je v ňom aj veľa násilia, zločinnosti a ľudskej nespravodlivosti.
Svätý Otec František, ktorý veľmi dobre pozná túto situáciu, zdôraznil: „Každý z nás prežíva v živote veľa ťažkostí, ale... Boh nikdy nedopustí, aby nás premohli.“ Boh nám pomôže vyriešiť každý problém a je stále s nami, aj v tých chvíľach, keď prežívame veľké utrpenie. „Ježiš nám ukázal, že tvár Boha je tvár Otca, ktorý nás miluje. Hriech a smrť sú už porazené. Kresťan nesmie byť pesimista!“ povedal pápež počas homílie v Aparecide 24. júla 2013 pred začiatkom Svetových dní mládeže.

Boh nás naozaj miluje!

Toto je dobrá zvesť, ktorá nám umožňuje pozrieť sa na to, čo je okolo nás, inak a vlieva do nášho srdca nádej. Dnešný svet priam zúfalo potrebuje nádej, pretože „dnes tak trochu všetci, aj naši mladí, podliehajú zvodom mnohých bôžikov, ktorí nahradili Boha a ponúkajú zdanlivú nádej: peniazom, úspechu, moci a rozkoši“ (tamže). Avšak táto fascinácia neúprosne vedie k egoizmu a ten k hriechu, ktorý ničí náš vzťah s Bohom a s ľuďmi. „V našich spoločenstvách často prevláda egoizmus. Veľmi veľa ,obchodníkov so smrťou‘ sa riadi logikou moci a peňazí, ktoré chcú získať za každú cenu!“, povedal pápež František 24. júla 2013 na stretnutí s narkomanmi pri návšteve Nemocnice sv. Františka v Riu.

Táto egoistická logika nevedie k riešeniu problémov jednotlivcov a spoločenstiev, ale práve naopak – ničí jednotlivcov, ba aj celú civilizáciu. „Legalizácia drog neobmedzí šírenie a pôsobenie chemickej závislosti,“ upozornil jasne Svätý Otec František. Netýka sa to však iba drog. Každý chápe, že podávanie alkoholu deťom nevyrieši problém alkoholizmu, sprístupnenie pornografie nezníži počet zločinov sexuálneho charakteru, demoralizácia detí v materskej a v základnej škole im nepomôže pri vytváraní medziľudských vzťahov v dospelosti. Odvrhnutie Božích noriem je katastrofou pre celé ľudstvo. „Človek, ktorý zabudol na Boha, stráca nádej a stáva sa neschopným milovať druhých,“ pripomína nám Benedikt XVI. v Posolstve k 28. svetovému dňu mládeže.

Preto nesmieme dovoliť, aby nám ťažkosti a protivenstvá zaclonili tvár milujúceho Boha. Nesmieme dovoliť, aby náš život namiesto Boha ovládali egoistické túžby a mámivé úspechy. „Nedovoľte, aby vám ukradli nádej!... Všetci sa stávajme jej nositeľmi!... Dôverujte Kristovi, počúvajte ho a nasledujte ho. On nás nikdy neopúšťa, dokonca ani v najtmavších chvíľach života. On je naša nádej.“ Tieto slová, ktoré pápež František adresoval drogovo závislým v Nemocnici sv. Františka v Riu 24. júla 2013, znejú veľmi silne. Svätý Otec chce, aby sme pochopili zmysel života a zmysel boja za ľudskú dôstojnosť a uvedomili si, ako veľmi nás Boh potrebuje. Práve nám – slabým, krehkým ľuďom, závislým na hriechu a ponoreným do sveta plného nenávisti a egoizmu – chce pápež dôrazne povedať: „Všetci sa stávajme nositeľmi nádeje!“

Ak budeme dôverovať Ježišovi, on nás naplní nádejou, optimizmom a radosťou a urobí nás prameňom nádeje pre druhých. „Nájdeš vytiahnutú ruku ľudí, ktorí ti chcú pomôcť,“ ubezpečuje Svätý Otec, „ale nikto sa nemôže šplhať hore namiesto teb

a.“ Iba s naším súhlasom a vďaka našej spolupráci nám Boh môže pomôcť a použiť aj iných ľudí, aby v Cirkvi uskutočnil svoj plán spásy.

„Boh vo svojej prekypujúcej láske chce, aby boli všetci spasení a nikto nebol zatratený. Ježiš svojou obetou lásky na kríži otvoril každému človeku cestu, aby mohli dôjsť k poznaniu Boha a vstúpiť s ním do spoločenstva lásky. Vytvoril spoločenstvo učeníkov, ktorí mali prinášať spásne posolstvo evanjelia až po hranice zeme... Buďte nástrojmi jeho nesmiernej lásky, aby sa dostala ku všetkým, zvlášť k tým, ,čo sú ďaleko‘,“ povzbudzuje všetkých pápež Benedikt XVI. a pokračuje: „Niektorí sú vzdialení ge

ograficky, iní sú vzdialení, pretože ich spôsob života nenecháva miesto pre Boha; niektorí ešte osobne neprijali evanjelium a iní, hoci ho prijali, žijú akoby Boh neexistoval“ (tamže). Každý bez výnimky potrebuje spásu, každý potrebuje Krista, každý potrebuje nádej. A Boh to chce dať ďalšej generácii práve prostredníctvom teba; Boh potrebuje tvoju pomoc. Preto nám Benedikt XVI. vysvetľuje a povzbudzuje nás: „Prvým skutkom lásky, ktorý môžete urobiť pre druhých, je to, že sa s nimi podelíte o zdroj našej

 nádeje: ak im nedávame Boha, dávame im príliš málo!... Drahí priatelia, nebojte sa navrhnúť vašim rovesníkom stretnutie s Kristom.“

Neboj sa kráčať za Kristovým svetlom. Neboj sa prinášať jeho svetlo iným. Neboj sa byť svetlom, veď Ježiš nám hovorí: „Vy ste svetlo sveta“ (Mt 5, 14). (pokračovanie na str. 48)

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86