Rodová revolúcia

autor: Pater Dariusz Oko

Ustavičné a všeobecné propagovanie pornografie, sexuálnej neviazanosti, rozvodov, homosexuality, antikoncepcie, interrupcie, eutanázie a rodovej ideológie nesmierne ohrozuje našu civilizáciu.

Za propagáciu demoralizácie sú zodpovední konkrétni ľudia vyznávajúci rodovú ideológiu, ktorú používajú ako svoj intelektuálny nástroj. Rodová (gender) ideológia nie je filozofický smer, ale obyčajná primitívna ideológia. Filozofia ako veda je nezištným a nekompromisným hľadaním pravdy. Ale rodová ideológia nehľadá pravdu, ale slúži istej skupine nato, aby presadila svoje zámery. Hovorím to ako profesionálny filozof, ktorý sa musel oboznámiť so stovkami filozofických smerov a prúdov. Ak sa pozrieme na rodovú ideológiu z historického hľadiska, zistíme, že je vrcholne absurdná a že uráža ľudskú logiku, myslenie a poznanie. Je to intelektuálna katastrofa, ale jej prívržencom to vôbec nevadí. Veď aj napriek tomu sa ju snažia propagovať z univerzitných katedier, masovokomunikačných prostriedkov a vnútiť ju celej spoločnosti. Na rôznych nemeckých univerzitách existuje až sto katedier rodovej ideológie a v Poľsku je ich vyše desať. Vyučujú sa tu podobné absurdity, aké sa kedysi vyučovali na katedrách zločinného marxizmu a leninizmu.

Skutočnosť, že mnohí ľudia v túto ideológiu veria, ešte neznamená, že je to pravdivý životný postoj. Podobne aj mnohí Nemci patriaci k intelektuálnej elite verili v Hitlera a jeho nacizmus. Takisto aj mnohí poprední intelektuáli západnej Európy verili v komunizmus a marxizmus a podporovali zločincov Leninovho a Stalinovho typu. Existujú isté mechanizmy, ktoré vedú k tomu, že niektorí ľudia sa nechajú „oblbnúť“ a dobrovoľne prijmú zločinecké ideológie.

Pramene rodovej ideológie

Samotný názov rodová (gender) ideológia poukazuje na východiská a základnú axiómu tejto ideológie. Slovo „gender“ znamená po anglicky „gramatický rod“ – čiže mužský, ženský alebo stredný rod. Zato slovo „sex“ označuje pohlavnú identitu. Ideológovia dali slovu „gender“ nový význam – „pohlavie a sex“. Podľa nich má slovo „gender“ odteraz označovať pohlavie, ktoré je však určené a definované kultúrne, a nie biologicky. Základná téza rodovej ideológie znie: pohlavie človeka určuje predovšetkým kultúra, čiže nie je vrodené, ale tvorí sa v procese výchovy, inkulturácie a prijímania hotových vzorov správania. Základná axióma rodovej ideológie znie: nerodíme sa ako muži a ženy, ale stávame sa nimi na základe výchovy, svojho rozhodnutia a sexuálneho zamerania. V závislosti od sexuálnych záľub a sklonov môžeme rozlíšiť až šesť, ba až osem pohlaví. Niektorí rodoví ideológovia označujú dokonca aj sadomasochistické sklony za jeden z druhov pohlavia... Podľa týchto ideológov je pohlavie iba akási kultúrna fantázia. Keby sme sa napríklad teraz dohodli na tom, že dámy budeme považovať za mužov a mužov za ženy, štátne úrady by museli uznať náš dohovor. V niektorých krajinách už existujú právne predpisy, ktoré umožňujú (dokonca aj bez lekárskeho vyšetrenia a operácie) uznať niekoho za osobu opačného pohlavia: Napríklad nejaký muž na základe svojho sebapozorovania usúdi, že je ženou, a všetci ostatní to musia uznať za pravdu (čiže musia ho pustiť na dámsku toaletu...). Z hľadiska dejín filozofie ide o vrcholnú absurdnosť. Niektorým to však vôbec nevadí a na základe tejto absurdity chcú vybudovať nový spoločenský poriadok.

Zreteľne vidno podobnosť rodovej ideológie s predchádzajúcimi totalitnými ideológiami, hlavne s marxizmom. Najzjavnejšia je snaha ovládnuť všetky masovokomunikačné prostriedky a politiku a vylúčiť kresťanov z verejnej debaty

Rodová ideológia je výtvorom ateistickej mysle, a preto je taká úbohá. Boh hovorí o ľuďoch, ktorí sú dobrovoľnými ateistami, tieto slová: „Hlúpi boli totiž všetci ľudia od rodu, ktorým chybovala znalosť Boha, ktorí z viditeľných dobier nevládali poznať toho, ktorý je, a čo nepoznali tvorcu pri pohľade na diela... Lebo z veľkosti a krásy stvorení sa úsudkom poznáva ich Stvoriteľ“ (Múd 13, 1. 5).

Ak existuje Boh a ak všetko pochádza od neho a k nemu smeruje, tvrdenie, že Boh neexistuje, je základným omylom myslenia a poznávania. Je to rovnaké ako chyba v matematických rovniciach. Každý ďalší krok bude zákonite mylný a chyba sa bude opakovať v každom jednotlivom výsledku. Existujeme iba vďaka Bohu, a preto tvrdiť, že Boh neexistuje, je rovnako absurdné, ako keby nenarodené dieťa v matkinom lone tvrdilo, že jeho matka neexistuje. Je to zjavná hlúposť. V podobnej situácii sa nachádza ateista, ktorý žije iba vďaka tomu, že ho Boh povolal k bytiu a udržiava ho pri živote, ale aj napriek tomu sa snaží žiť podľa seba. Ateizmus je existenciálna aj intelektuálna katastrofa. Žiť vo viere, že Boh neexistuje (vo viere, ktorá uráža ľudskú logiku a poznanie), je naozaj hrozné. Niekedy takýto intelektuálny omyl vyplýva z nevedomosti alebo zo zlej informovanosti. Často sa však stáva, že ateizmus je výsledkom života v hriechu, neochoty obrátiť sa a uznať svoju vinu.

Žiť vo viere, že Boh neexistuje, vo viere, ktorá uráža ľudskú logiku a poznanie, je naozaj hrozné

Nesmieme zabúdať ani na diablovo pôsobenie, ktorým sa snaží človeka pokúšať a pobádať k hriechu. Blahoslavený Ján Pavol II. veľakrát pripomínal, že satan je reálna, existujúca osoba: „Keď satan úkonom svojej vôle odmietol pravdu o Bohu, stal sa kozmickým klamárom a otcom lži (Jn 8, 44). Sám žije v radikálnom popieraní Boha a túto svoju tragickú lož o Dobre, ktorým je Boh, sa snaží vnútiť stvoreniu, ostatným bytostiam stvoreným na Boží obraz, predovšetkým ľuďom“ (katechéza z 13. augusta 1986).

Dramatický boj dobra so zlom, ktorý ustavične prebieha v našom živote, je skutočne bojom na život a smrť. Boh „stvoril človeka a ponechal mu možnosť rozhodnúť sa. Dal mu svoje príkazy a ustanovenia. Ak chceš zachovávať príkazy, zachovajú ťa, a máš mu večne preukazovať žiadanú vernosť. Položil pred teba vodu a oheň: čiahni rukou po tom, čo si vyvolíš. Pred človekom leží život a smrť, dobro a zlo: dostane to, čo sa mu ľúbi“ (Sir 15, 14 – 18).

Tretia možnosť neexistuje

Sme stvorení naozaj zázračne. Človeka môžeme prirovnať k omšovému kalichu. Tak ako sa kalich napĺňa Pánovou krvou, čiže tým, čo je na tomto svete najvzácnejšie a najcennejšie (preto sa omšové kalichy vyrábajú z krásnych a drahých materiálov), podobne sa aj každý z nás má naplniť Bohom. Pre toto sme boli stvorení, to je cieľ a zmysel našej existencie. Správne sa hovorí, že celé stvorenie je iba chvíľou v celom procese Božieho sebadarovania sa. Boh nás stvoril preto, aby sa nám daroval. Nestvoril nás nato, aby sme dosiahli kariéru, zarobili peniaze a užili si rozkoše. Všetko je dobré natoľko, nakoľko nám pomáha na našej ceste k Bohu. Ak dovolíme Ježišovi, aby nás naplnil svojou milosťou – Duchom Svätým, vtedy uskutočníme hlavný cieľ svojej existencie a naše nebo sa začne už na zemi. V takom prípade bude smrť iba prechodom do plnosti života v nebi – akoby sme položili nohu na druhý breh. Toto je Boží zámer s naším životom. Ale Boh je gentleman, Boh sa nevnucuje. On miluje, a preto nám dáva slobodu. Ak som tvrdohlavý a poviem Bohu „nie“, ak si budem žiť ako pyšný sebec, nadutec, ktorý nechce mať s Bohom nič spoločné, Boh bude rešpektovať moje rozhodnutie. V tom spočíva večné zatratenie.

Ak nie som spojený s Ježišom a nemám Božieho Ducha, neobstojím pred diablom. Budem pred ním ako nemluvňa pred ozrutným boxerom. Nemám šancu – porazí ma.

Z kresťanského hľadiska existujú iba dve kategórie ľudí: tí, čo majú Božieho Ducha, a tí, čo majú zlého ducha. Tertium non datur – tretia možnosť neexistuje. Sú ľudia, ktorí konali dobro a len dobro, vstávali zo svojich hriechov, bojovali proti nim a ľutovali ich – títo boli naplnení Božím Duchom. A sú zas takí, čo konajú zlo a iba zlo, dobro iba náhodou alebo preto, aby potom vykonali ešte väčšie zlo – títo sú plní zlého ducha.

Niekedy si môžeme klásť otázku, prečo nejaký človek hovorí a koná istým spôsobom. Keď počúvame istých novinárov a politikov, ktorí bezohľadne ľudí klamú, pohŕdajú nimi a ubližujú im, ich správanie si môžeme vysvetliť iba tak, že sú pod vplyvom zlého ducha! Ľudia, ktorí sa zapredali klamstvu a hriechu, slúžia satanovi.

Ateisti alebo falošní kresťania, ktorí stratili Božiu milosť a zradili Krista, sa dobrovoľne odovzdali diablovi a robia hrozné veci. Nesmieme na to zabúdať pri interpretovaní histórie. Niektorí ľudia skutočne žili ako satanovi služobníci a musíme si to uvedomiť, keď hodnotíme dejiny. Títo služobníci hriechu a zlých síl sú podnecovateľmi a rozsievačmi zlých ideí a skutkov v našom svete.

Jednou z najhorších duchovných chorôb súčasnosti je rodová ideológia. Je to AIDS 21. storočia – duchovné HIV. Ak sa ním niekto nakazí, liečba nebude ľahká a hrozba smrti bude reálna

Profesor Leszek Kołakowski, jeden z najväčších poľských filozofov, ktorý najskôr bojoval proti kresťanstvu, ale neskôr sa nadchol Kristom a jeho učením, bol nesmierne čestný človek, ktorý prešiel veľkou evolúciou svojich názorov. Zo smrteľného nepriateľa kresťanstva sa stal jeho veľkým prívržencom. Najskôr uveril v existenciu diabla, a potom v existenciu Boha. Kołakowski čestne hľadal pravdu, čo ho priviedlo k tomu, že sa stal popredným kritikom ateizmu a pri konci svojho života rozhodne kritizoval rodovú ideológiu a homoideológiu, ktorá je jej súčasťou. Mal vynikajúce filozofické poznanie a mimoriadne intelektuálne schopnosti, pomocou ktorých poukazoval na podobnosť medzi rodovou ideológiou a marxizmom. Spolu s Alexandrom Solženicynom bol otcom kritiky marxizmu. S triezvym pohľadom na dianie vo svete tvrdil, že hlavnou príčinou všetkého zla je existencia a pôsobenie diabla. Kołakowski píše veľa o Bohu, ale aj o diablovi ako o reálnych bytostiach. Ako kresťania nesmieme zabúdať na varovanie: „Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. Vzoprite sa mu, pevní vo viere“ (1 Pt 5, 8 – 9).

Keď to vieme, nemôžeme svoj život považovať za pohodlnú prechádzku, ale za boj na život a smrť. Nie je možné žiť si pohodlne a blažene. Všetci sme hriešnici, a niektorí ľudia hrešia tak veľmi, že až pohŕdajú Bohom – preto na tejto zemi nikdy nebude raj.

Ak nebudeme bojovať proti hriechu, staneme sa otrokmi zla

Náš pozemský život je poznačený ustavičným bojom práve preto, lebo na svete žijú tak Boží služobníci, ako aj diablovi služobníci. Je to podobne ako v našom tele, v ktorom tiež prebieha ustavičný boj. Každý deň na nás útočia milióny, ba miliardy baktérií a vírusov, a preto naša kostná dreň produkuje milióny, miliardy bielych krviniek, ktoré idú proti nim bojovať. Aj v našich žilách, tepnách a svaloch prebieha celých 24 hodín boj o život. Ak tento boj prehrávame, sme náchylní na prechladnutie, chrípku, tuberkulózu alebo nejaké vážnejšie ochorenie, v dôsledku ktorého môžeme zomrieť. Ustavičný boj, ktorý prebieha v našom tele, je podmienkou života. A podobne to platí aj v duchovnom rozmere. Aj v duchovnej rovine na nás ustavične útočia vírusy a hrozné baktérie – pokušenia, hlúpe myšlienky, nevedomosť, zlé náklonnosti. Takisto zažívame aj útoky zvonka. Súčasná politika a masmédia sú liahňami najhorších duchovných ideí – duchovných vírusov. Ak sa pred nimi nechránime a nebojujeme, nakazíme sa a duchovne ochorieme a zomrieme.

Prečo nenávidia

Jednou z najhorších duchovných chorôb súčasnosti je rodová ideológia. Je to AIDS 21. storočia – duchovné HIV. Ak sa ním niekto nakazí, liečba nebude ľahká a hrozba smrti bude reálna. Keďže tvorcami rodovej ideológie sú ateisti, je zrejmé, prečo sú takí agresívni, povýšení, ba až nenávistní voči kresťanom. V ich prejavoch nenájdeme ani základnú úctu voči oponentovi, a už vôbec nie lásku. Vyjadrujú sa o kresťanoch ako o hlupákoch zo stredoveku. Pripisujú nám nenávisť, a pritom sami nenávisť používajú... Ak vyslovíme niečo, čo sa im nepáči, označia nás za homofóbnych, zatemnených ľudí. Odsúvajú nás na okraj spoločnosti ako ľudí nižšej kategórie a odopierajú nám účasť na spoločenskom živote. Všimnime si, že je to presne to, čo sa kedysi spáchalo na Židoch. Židia boli vylúčení zo spoločnosti len pre svoj pôvod. Najskôr sa to dialo prostredníctvom slovných útokov, neskôr vylúčením zo spoločenského života a nakoniec vyhladzovaním. Prívrženci rodovej ideológie útočia na fašistov, ale pritom sa sami správajú rovnako. Nerešpektujú právo kresťanov na účasť v spoločenskom dianí a robia to tým, že nám znemožňujú prístup k médiám. A v takom prípade nie je možné hovoriť o demokracii. Masmédiá majú taký silný vplyv na ľudí, že ak všetky svetonázorové skupiny nemajú zabezpečený rovnaký prístup k médiám, nemožno hovoriť o demokracii. A realita je taká, že mnohé skupiny sú z médií vylúčené, čo im znemožňuje podieľať sa na politickom živote a tvoriť demokratickú klímu. Ak média reprezentujú iba liberálny svetonázor a podporujú iba takéto politické strany, znemožňujú ľuďom prístup k informáciám a k pravde, čím obmedzujú ich slobodné rozhodovanie. A zmanipulovaných ľudí možno viesť kdekoľvek. Podobne urobili nacistické médiá, ktoré vyhnali Nemcov k Stalingradu. Nie je to vina jednoduchých ľudí, pretože ich poznanie je obmedzené, sú pohltení prácou a rodinnými povinnosťami a veria tomu, čo sa im ponúka v tlači, v rozhlase a v televízii. Ak sa rodoví ideológovia zmocnia médií, budú môcť ovplyvňovať a deformovať ľudské mysle a vo voľbách ľahko získajú moc a peniaze. Pomocou médií je možné ovládnuť celú spoločnosť. V podstate ide o zločin, o porušenie ústavných zákonov, pretože nikto nemá právo privlastniť si všetky médiá. Je to cesta vedúca k totalite a diktatúre, pretože sa to rovná vylúčeniu časti, prípadne väčšiny spoločnosti zo spoločenského diania.

Prečo to robia?

Pretože ateisti sú presvedčení, že ľudia nie sú Božie deti, ale trošku inteligentnejšie zvieratá. Seba považujú za inteligentnejšie zvieratá a kresťanov katolíkov za akýsi evolučný odpad, ktorý sa dá odstrániť, zosmiešniť, zavrieť na psychiatriu alebo do väzenia, prípadne zabiť. Preto sa tak ľahko dopúšťajú interrupcie a eutanázie – veď na zvieratách sa to môže robiť... Musíme pochopiť korene ateistického zmýšľania.

Na to, aby sme pochopili človeka, musíme poznať jeho východiská, jeho svetonázor. Ak vieme, že ateisti považujú ľudí iba za inteligentnejšie zvieratá, ľahšie pochopíme ich správanie. Prečo zabíjajú nenarodené deti, starých a nevyliečiteľne chorých? Preto, lebo to isté sa robí so zvieratami. Prečo najväčšie zločiny v dejinách spáchali ateisti? Pretože to isté sa robí so zvieratami. Veď už len samotný počet obetí komunizmu, prevažne veriacich ľudí, sa odhaduje na 150 miliónov. Nacizmus, ktorý má okultistické a satanistické korene, vyvraždil asi 50 miliónov ľudí, zväčša kresťanov. Najväčší zločinci všetkých čias mali jednu spoločnú vlastnosť: nenávideli Krista a Katolícku cirkev, a preto zabíjali kresťanov. Takže si musíme uvedomiť, akí ľudia stoja za rodovou ideológiou a čo môžeme od nich očakávať. Určite nemôžeme čakať zľutovanie a dobrotu, pretože nechcú viesť s nami dialóg, ale chcú nás ovládnuť. Toto je v stávke. Je to nový druh totality. Ateistická rodová ideológia si robí nárok na dokonalé poznanie. Jej vyznávači nevedia, čo je to pokora. Neuznávajú existenciu Boha a sú presvedčení, že za všetko vďačia sami sebe. Považujú sa za najmúdrejších a my sme pre nich iba „dobytok“, ako sa niektorí o nás vyjadrujú... Za toto nás považujú a podľa toho sa k nám aj správajú. Robia to preto, lebo človeka aj svet vnímajú z ateistického hľadiska. Musíme si uvedomiť, že nechcú s nami viesť autentický dialóg, ale chcú sa zmocniť politickej moci, ovládnuť svet a stvoriť nového človeka podľa svojej ideológie. V tomto sa prejavuje výrazná podoba rodovej ideológie s predchádzajúcimi totalitnými ideológiami, hlavne s marxizmom. Najzjavnejšia je snaha ovládnuť všetky masovokomunikačné prostriedky a politiku a vylúčiť kresťanov z verejnej debaty. Túto nespravodlivosť môžeme nazvať slovom politický zločin.

Rodová ideológia úplne odporuje vedeckým poznatkom, najnovšiemu výskumu ľudského mozgu a ľudskej pohlavnosti. A teda, ak sa nezhoduje s vedou, znamená to, že vedu odmieta. Takisto ako Stalin, ktorý tvrdil, že najväčšia úroda bude na Sibíri, pretože on si to vymyslel a naplánoval... Je to desivé a zároveň je to aj argument na to, aby sme tejto ideológii vzdorovali a neprijímali ju. Rodoví ideológovia klamú, manipulujú a falšujú informácie – ich počínanie je naozaj nebezpečné. (Pokračovanie nabudúce.)

predchádzajúci   |   ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86