Nulová tolerancia voči pedofílii

autor: P. Mieczysław Piotrowski TChr

Stojíme zoči-voči obrovskej mediálnej manipulácii, ktorej cieľom je zdiskreditovať Katolícku cirkev.

Táto pokrytecká manipulácia spočíva v tom, že masovokomunikačné prostriedky zaryto mlčia o desiatkach tisícov prípadov pedofílie, ktoré sa vyskytli v rôznych spoločenských skupinách, a sústreďujú sa len na oveľa zriedkavejšie prípady pedofilných kňazov. Takto vytvárajú dojem, že najväčšie ohrozenie pre deti predstavujú kňazi. Keď sa pedofílie dopustí človek, ktorý nepatrí do duchovného stavu, nikto nevolá na zodpovednosť inštitúcie ako škola, firma alebo polícia. Zato v prípade pedofilného kňaza sa zodpovednosť prenáša na celú Cirkev.

Pozrime sa na fakty. V správe vlády Spojených štátov Children’s Bureau sa uvádza, že v roku 2011 bolo na území USA zaregistrovavých 61 472 sexuálnych deliktov spáchaných na deťoch. Sotva 0,034 % z týchto prečinov spáchali duchovné osoby.

Výskum, ktorý vykonalo nezávislé stredisko John Jay College of Criminal Justice, poukazuje na skutočnosť, že od roku 1950 do roku 2002 bolo na území Spojených štátov za sexuálne zločiny na maloletých odsúdených 6 000 učiteľov telesnej výchovy a športových trénerov. V tom istom období pracovalo v USA 109 000 kňazov. V priebehu tých 52 rokov bolo za takéto zločiny právoplatne odsúdených sotva 100 kňazov, ktorí boli zároveň zbavení duchovného stavu. V prípade 22 z nich sa obvinenia týkali pedofílie v pravom slova zmysle, ďalších 78 bolo odsúdených za sexuálne delikty, ktorých sa dopustili na osobách, ktoré už neboli deťmi. Kánonické právo Katolíckej cirkvi definuje pedofíliu ako sexuálne úkony s osobou, ktorá ešte nedovŕšila 18 rokov veku. Zato občianske právo zakazuje sexuálne úkony s osobou mladšou ako 15 rokov.

V USA bolo zaznamenaných 39 miliónov pedofilných činov, pričom v 60% z nich boli deti obeťami svojich zvrátených otcov, otčimov alebo strýkov. Je to zjavný dôsledok „sexuálnej revolúcie“ a všadeprítomnej pornografie, ktorá sa neobmedzene šíri médiami. Tvorcom pornografie, antikoncepcie, ako aj majiteľom interrupčných kliník a stredísk asistovanej reprodukcie ich činnosť prináša miliardové zisky. Ich klienti sú morálne pomýlení ľudia, závislí na sexe. Katolícka cirkev, ktorá vyzýva k obráteniu, k čistote srdca a k zanechaniu morálnej neviazanosti, je najväčším nepriateľom tohto démonického obchodu.

Práve preto je Cirkev terčom nenávistnej kampane, ktorá využíva klamstvo, polopravdy alebo prekrútenú pravdu, aby zdeformovala pravdu o Cirkvi a zničila jej autoritu a vplyv na ľudí. Je paradoxné, že médiá, ktoré propagujú nemravnosť, obviňujú z nemravnosti kňazov, ktorí vo všeobecnosti proti nemravnosti bojujú a odsudzujú ju! Najhoršie je však to, že milióny adresátov tejto propagandy ju nekriticky prijímajú a nechávajú sa manipulovať. Prečo nepoužívame zdravý rozum?

Marzena Nykiel, autorka článku Fakty w cieniu oskarżeń (Fakty v tieni obvinení), píše: „Je jasné, že cieľom antiklerikálnej kampane je pozbaviť Cirkev práva ozývať sa vo veciach morálky a vyjadriť svoj postoj k interrupcii, umelému oplodneniu, eutanázii, antikoncepcii a sexuálnej zdržanlivosti. Cieľom je znemožniť túto inštitúciu a pozbaviť ju hodnovernosti v očiach veriacich. Vďaka tomuto intenzívnemu honu, ktorý bude bezpochyby trvať celé mesiace, ba aj roky, sa mnohých rodičov podarí zlomiť pomocou vytrvalo kladenej otázky: Je tvoje dieťa bezpečné na vyučovaní náboženstva, v miništrantskom spoločenstve, na duchovných cvičeniach alebo v kostolnom spevokole? Kto sa odváži postaviť proti každodenne vnucovanej schéme ,kňaz = pedofil‘?

Metodológiu antiklerikálnych tendencií nám môže pomôcť pochopiť nasledujúci citát: ,Každý deň vychádzajú na svetlo sveta nové prípady sexuálnych zločinov, ktorých sa dopúšťajú katolícki duchovní. Žiaľ, nemožno hovoriť o jednotlivých prípadoch, ale o hromadnom morálnom kolapse. Veľa kňazov a rehoľníkov sa priznalo k vine. Tisícky prípadov, ktoré odhalila spravodlivosť, sú určite iba malým zlomkom skutočného počtu, ak si uvedomíme, že cirkevná hierarchia úspešne ukryla mnohých deviantov.‘

Odkiaľ pochádza tento citát? Na komentáre s takýmto obsahom narážame v médiách denne. Autorom vyššie uvedeného citátu je samotný šéf propagandy Tretej ríše Joseph Goebbels, ktorý predniesol svoj vášnivý príhovor v roku 1937. Vysloviť obvinenie je najjednoduchšie. Súčasný právny systém nevyžaduje dokonca ani to, aby údajná obeť potvrdila obvinenie, aby sa potom mohlo začať právne stíhanie údajného vinníka. Vďaka tomu dochádza k naozaj kurióznym situáciám, keď ani obeť, ani jej najbližší príbuzní, ani samotný obvinený nepotvrdili pravdivosť obvinenia, ale proces sa tiahne ďalej navzdory všetkému. Ak ide o kňaza, cirkevná hierarchia podozrivému okamžite udelí zákaz vykonávať kňazskú službu, ale médiá nemajú ani toľko taktu, aby počkali na výsledok procesu, ale hneď ho vášnivo trhajú pred očami čitateľov. Mediálna panika nahráva tomu, aby sa na procese čo najlepšie zarobilo. Vidno to výborne na prípade Spojených štátov, kde vlna pedofilných procesov finančne pomohla mnohým advokátskym kanceláriám“ (W Sieci, č. 40/2013).

Ježiš Kristus nás upozorňuje: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor!“ (Lk 17, 1 – 2).

 

Postoj a prax Katolíckej cirkvi sú jednoznačné: Pedofíliu nemožno tolerovať. Ak sa dokáže, že kňaz alebo rehoľník spáchal hriech pedofílie, je okamžite laicizovaný.

Pedofília je zločin, ktorý volá o pomstu do neba. Boj proti nej sa musí začať jednoznačným odmietnutím sexualizácie verejného života, predovšetkým pornografie, a vypovedaním vojny proti nim, pretože toto sú korene pedofílie a všetkých ostatných sexuálnych deliktov. Iba čisté srdcia ľudí zmierených s Bohom, ktorí odmietajú každú formu nemravnosti, môžu rozhodne odporovať a účinne bojovať proti narastajúcej vlne pedofílie v našej spoločnosti.

Bratia kňazi!

Sme svedkami vytrvalého mediálneho útoku na kňazstvo a celibát. Farbisto sa vykresľujú pády jednotlivých kňazov, pričom ich vystúpenia v médiách vytvárajú dojem, že problém sa týka všetkých kňazov. Spoločnosť žiada, aby všetkých katechétov vyšetrili ako potencionálnych pedofilov. Ako máme reagovať? Máme sa ospravedlňovať a zdôvodňovať, že nie sme úchylní? Alebo máme zostúpiť na úroveň polemík? Zoči-voči zlu, ktoré sa deje, ponúknime inú odpoveď.

Ponúkam vám konkrétny spôsob, ktorý môže byť súčasťou našej prípravy na svätorečenie Jána Pavla II.: Vykonajme si osobnú novému k Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie a v jej posledný deň si pri osobnej modlitbe obnovme sľub celibátu a čistoty. Svoju úprimnú túžbu vytrvať v čistote odovzdajme Panne Márii v duchu blahoslaveného Jána Pavla II. Urobme to bez špeciálneho programu, bez príkazu zhora; urobme to dobrovoľne, sami a z hĺbky srdca... Namiesto toho, aby sme hovorili o hriechoch, hovorme o čistote, o jej kráse a radosti z nej.

Prosme Nepoškvrnenú Pannu Máriu, aby nám, kňazom, pomohla zachovať si čistotu, aby sme dokázali múdro a prezieravo komunikovať s médiami, aby sme ich využívali veľmi rozumne a aby sme nikdy nikoho nepohoršili. Povzbuďme aj iných kňazov, aby si vykonali túto novénu. Môžeme to urobiť aj prostredníctvom internetu. Ak svoje kňazstvo a túžbu po čistote spojíme s Nepoškvrnenou Pannou Máriou, zvíťazíme.

Marcin Węcławski

ďalší « späť

Copyright © Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel./ fax: 61/ 852 32 82 | tel. 61/ 647 26 86